ประเภทสื่อ  : สื่อจากกระดาษ    
ชื่อของสื่อ  :   หุ่นนิ้วมือจากกระดาษวงแหวน
ขนาดของสื่อ  : 1x2 นิ้ว
ราคาของสื่อ/ค่าใช้จ่ายในการผลิต  :  50 บาท
ผู้ผลิต  :  นักเรียน
วิธีใช้:     ฝึกสังเกต การดู การฟัง การคิด การอ่าน
อยู่ในช่วงชั้น :  ช่วงชั้นที่ 1 ขึ้นไป
 เหตุผลที่ชอบ :  เป็นสื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์ดี  เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น