Hot potatoes

                     

        โดยปกติแล้ว การที่เราจะสร้างบทเรียนออนไลน์ หรือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญก็คือ  แบบทดสอบ  ซึ่งควรจะมีทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน  ถ้าแบบทดสอบทั้งสามส่วนนั้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกก็อาจจะสร้างความน่าเบื่อให้กับผู้เรียนไม่ใช่น้อย  โปรแกรม HotPotatoes อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะสามารถสร้างแบบทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบปรนัยหลายตัวเลือก แบบอัตนัยเติมคำแบบสั้น ๆ แบบถูก-ผิด แบบจับคู่ และการสร้างแบบทดสอบเกมปริศนาอักษรไขว้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซด์ ไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษา HTML ก็สามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างง่าย ๆ ที่กล่าวถึงได้มากขนาดนี้เพราะทดลองใช้โปรแกรมนี้แล้ว จึงอยากแนะนำให้ทดลองใช้กัน เพื่อจะได้แก้ปัญหาในการสร้างแบบทดสอบและการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ภายในโปรแกรม Hot Potatoes ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยๆ คือ   

1. JQuiz เป็นแบบทดสอบที่ให้เลือกคำตอบที่ถูก

2. JCross เป็นแบบทดสอบลักษณะอักษรไขว้

3. JMix เป็นแบบทดสอบลักษณะเรียบเรียงประโยค

4. JMatch เป็นแบบทดสอบลักษณะการจับคู่

5. JCloze เป็นแบบทดสอบที่ให้เติมคำลงในช่องว่าง

6. The Masher เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหน้าดัชนี (Index)

 

   Adobe Captivate 

         Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่แม้จะเกิดได้มาไม่นานนัก แต่ถือได้ว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จัดเป็น โปรแกรมสำหรับใช้ในการสร้างสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าด้วยศักยภาพของตัว Captivate เอง หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ อาทิ Acrobat Connect Pro, Adobe Presenter, Adobe RoboHelp, Adobe Contribute, Adobe Flash, Adobe (Macromedia) Authorware, Adobe Director, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver ..เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม Captivate ก็ทำได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น Captivate จึงมีการพัฒนา tool สนับสนุนเพิ่มเติมศักยภาพอยู่ตลอดเวลาในรูปของ Template หรือ Add-on ต่างๆ

 

ข้อดีของ HotPotatoes

1. สามารถสร้างแบบทดสอบที่สามารถตั้งเวลาสอบได้

2. สามารถสร้างแบบทดสอบที่สามารถตรวจคำตอบได้ทันที

 

ข้อเสียของ HotPotatoes

1.ไม่มีระบุในคุณสมบัติว่าสามารถตรวจคำตอบได้

 

ข้อดีของ Adobe Captivate

1.เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

2.มีความหลากหลายในลูกเล่นของโปรแกรม

 

ข้อเสียของ Adobe Captivate

1.เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการทำสื่อมัลติมีเดีย แต่เท่าที่ทราบโปรแกรมนี้ค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพง