หน่วยที่ 4 การปลูกพีชเศรษฐกิจ

1  วิธีการปลูกพีชเศรษฐกิจประกอบด้วยวิธีการใด

2  ให้นักเรียนบอกความสำคัญของการปลูกพีชเศรษฐกิจระยะสั้น

    พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

3  พันธ์ข้าวโพดและพันธ์พริกขี้หนูในประเทศไทย มีอะไรบ้าง

4  นักเรียนคิดว่านอกจากพริกจะเป้นพีชเศรษฐกิจแล้วยังมีพีชชนิดใดอีกบ้างที่ถือเป็น

   พีชเศรษฐกิจ

5  นักเรียนคิด ว่าพริกสามารถแปรรูปได้หรือไม่ จงอธิบาย

6  ประเทศไทยส่งออกพีชเศรษฐกิจมากที่สุดคือ อะไร