ปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี จะเห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นก้าวล้ำไปมาก ซึ่งแตกต่างกับในอดีต และเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ก็สามารถนำไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพได้หลายแขนง แล้วแต่ว่าผู้นั้นจะไปประยุกต์ใช้กับสายงานอะไร

       อย่างเช่นผม นอกจากการการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ระหว่างศึกษาอยู่ ณ ตอนนั้น  เมื่อเรียนจบออกมาแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ผมก็นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผมพอจะรู้จัก และพอใช้เป็นมาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น การสร้างสื่อนำเสนอ Microsoft office power point  การสร้างสื่อโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม Illustrator ซึ่งโปรแกรมที่ผมกล่าวถึงข้างต้นเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างสื่อพื้นฐานที่สามารถผลิตได้ง่าย และช่วยสนันสนุนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เมื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถช่วยดึงดูดให้นักเรียนเรียนรู้เข้าใจมากขึ้น เพราะโปรแกรม power point  สามารถใส่ภาพ ใส่เสียง  ใส่ลูกเล่นต่าง ๆ ได้พอสมควร ส่วนการสร้างสื่อจากโปรแกรม Illustrator สามารถทำได้หลายขนาด เช่น  A3 , A4  หรือ ขนาดโปสเตอร์ ฯลฯ นั้นก็สามารถทำได้ง่าย เพราะโปรแกรมใช้ไม่ยากเท่าไร  เช่น เราอาจจะดึงเนื้อหาที่สำคัญในบทเรียนนั้น มาสร้างเป็นสื่อการ สอน ขนาด A3  หรือ ขนาดโปสเตอร์ ติดไว้ที่หลังห้องเรียนก็จะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เด็กก็สามารถทบทวนหลังเรียนผ่านไปแล้วก็ได้

 ตัวอย่างโปสเตอร์จากสื่อIllustrator

       ผมขอกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ ผมได้มีโอกาศเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียสำหรับเยาวชน หัวข้อ Macromedia  Flash  เมื่อวันที่ 19-20, 26-27 ม.ค. และ 2 ก.พ.  2552 ณ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เหตุที่ได้เข้าอบรมครั้งนี้ คือ ทางภาควิชาสุขศึกษา ที่ผมเคยศึกษาระดับปริญญาตรีตอนนั้น จะทำการเรียนการสอนผ่านระบบ E- Learning  ก็ได้คัดเลือกนักศึกษา 2 คน ไปอบรม และผมกับเพื่อนได้ถูกคัดเลือกไป การอบรมค่อนข้างเข้มข้นมาก อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้อย่างต็มที่ ทำให้ผมได้รู้จักโปรแกรมนี้ คือ ความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งโปรแกรมได้นำหลักการสร้างภาพยนต์การ์ตูนมาใช้ในการสร้างชิ้นงานในโปรแกรมว่ามูฟวี่ (Movie)  ซึ่งเป็นชิ้นงานของโปรแกรมที่เปรียบเสมือนกับภาพยนตร์ 1 เรื่อง โดยในแต่ละมูฟวี่จะแบ่งออกเป็นฉาก ๆ เรียกว่า ซีน (Scene) ในแต่ละซีนก็จะประกอบด้วยภาพ หลาย ๆ ภาพ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันเรียกว่าเฟรม (Frame)

       นับว่าเป็นความโชคดีของผมที่ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ซึ่งทำให้ผมได้มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Flash มากขึ้น ประกอบกับการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ตอนนี้ ผมคิดว่าถ้านำโปรแกรมนี้ไปใช้ จะช่วยสนันสนุนในการทำสื่อการเรียนการสอน และช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน และเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้นักเรียนมากขึ้น

       ผมคิดว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผมรู้จักสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและเห็นว่ามีความสำคัญและมีบทบาทต่อการเรียนการสอนดังนี้ คือ

            1. ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

            2. ให้การศึกษาดีขึ้น

            3. มีบทบาทต่อการพัฒนาสื่อการสอน

            4. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ

 

อ้างอิง

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียสำหรับเยาวชน หัวข้อMacromedia Flash  โดย อาจารย์ทะนุพงษ์   ศรีกาฬสินธุ์ ศูนย์บริการวิชาการ       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ