การใช้มันสำปะหลังผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชัง

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา สุพัตร์ ศรีพัฒน์ และ สุจิตรา สรสิทธิ์

๑สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมประมง

๒สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย กรมประมง

๓สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมประมง

บทคัดย่อ

การทดลองเลี้ยงปลาแรดในกระชังด้วยอาหารที่มีปริมาณมันสำปะหลัง 0 (สูตรควบคุม), 25, 30,

35 และ 40 เปอร์เซ็นต์ อาหารมีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวมในอาหาร 450 กิโลแคลอรีต่อ

อาหาร 100 กรัม เท่ากัน ปลามีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 47.17+3.35 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 13.64+0.51

เซนติเมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 2.0×2.0×1.5 เมตร ที่แขวนลอยอยู่ในบ่อเก็บน้ำขนาด 25 ไร่ อัตราปล่อย 80

ตัวต่อกระชัง ให้อาหารปลากินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 เดือน

ผลการทดลองพบว่าปลาแรดที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณมันสำปะหลัง 0 (สูตรควบคุม), 25

และ 30 เปอร์เซ็นต์ ปลามีค่าการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในด้านของ

น้ำหนักสุดท้าย (520.13-531.72 กรัม) น้ำหนักเพิ่มต่อวัน (1.97-2.02 กรัมต่อตัวต่อวัน) และอัตราการ

เจริญเติบโตจำเพาะ (1.00-1.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณ

มันสำปะหลัง 35 และ 40 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนปริมาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้น อัตรา

แลกเนื้อ และ hepatosomatic index ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณมันสำปะหลัง 30 เปอร์เซ็นต์ มีค่า

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณมันสำปะหลัง

0 (สูตรควบคุม) และ 25 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าทุกชุดการทดลองมีค่า condition factor (K) และอัตรารอด

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าอาหารที่มีปริมาณ

มันสำปะหลัง 30 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด