การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

เรื่อง  การแก้ปัญหาการเต้นแอโรบิคพื้นฐานไม่ทันจังหวะเพลง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1                  

                              โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

ผู้วิจัย 

นายทิวา  บุญประสงค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

 

 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขา พลศึกษาและนันทนาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีการศึกษา 2552

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 

 

ชื่อผู้วิจัย นาย ทิวา  บุญประสงค์        ชื่องานวิจัย  การแก้ปัญหาการเต้นแอโรบิคพื้นฐานไม่ทันจังหวะของ

                                                          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/1โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)              

                                                         โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน

                                                          อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน   นายพรีดล เพชรานนท์                 

                                                          อาจารย์นิเทศวิชาเอก   นายพรีดล เพชรานนท์                 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

 1.  เพื่อสร้างแบบฝึกแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ในการเต้นแอโรบิคพื้นฐาน                      

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหา ของนักเรียนในการเต้นแอโรบิค ก่อนและหลังการฝึก

ผลการวิจัย 

        หลังจาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการฟังจังหวะเพลง  ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการเต้นแอโรบิดได้ทันจังหวะของเพลง มากขึ้น และจารการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ปรากฏว่าคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเอกพลศึกษา                  ลายมือชื่อนักศึกษา.....................................................................................

                                                ลายมือชื่ออาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน......................................................

                                                ลายมือชื่ออาจารย์นิเทศวิชาเอก..................................................................

ปีการศึกษา.................................................

 

เรื่อง

                 การแก้ปัญหาการเต้นแอโรบิคพื้นฐานไม่ทันจังหวะเพลงของ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1                  

                            โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

              การออกกำลังกาย ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันเพราะอากาศเกิดเปลี่ยนแปลงบ่อยดังนั้นมนุษย์ต้องสิ่งที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้ นั้นการคือการออกกำลังกายที่เป็นยาที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการ เคลื่อนไหวร่างกายเพียงเล็กน้อยหรือเพียงการออกกำลังกายช่วงสั้นวันละ10ถึง15นาทีดังนั้น    การเต้นแอโรบิค  ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ได้รับความ นิยมมากในปัจจุบันนี้ดังนั้นการเต้นให้ตรงจังหวะเพลงเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานที่ต้องพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง       จากการสอนนักเรียน ประถมศึกษา ปีที่ 1/1 พบว่า  จำนวน 5 คน ยังขาดทักษะในการเต้นแอโรบิดให้ทันกับจังหวะของเพลง  นักเรียนเต้นค่อมจังหวะเพลง  ซึ่งสาเหตุมาจาก นักเรียนฟังจังหวะไม่เป็น ไม่มีทักษะพื้นฐานของการเต้นแอโรบิค  โดยเฉพาะการก้าวเท้าพื้นฐาน การใช้แขนประกอบท่าทาง  ซึ่งพบจากการเต้นแอโรบิดในตอนเช้าหน้าเสาธง จากการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1จำนวน 40 คนพบว่ามีนักเรียนจำนวน 5 คน มีการเต้นแอโรบิคไม่ทันกับจังหวะของเพลงบ่อยครั้งมากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ต้องรีบแก้ไขด่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและใช้การเต้นแอโรบิคในการออกกำลังกายได้อย่างดี  จึงได้สร้างเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ การฟังจังหวะเพลงในการเต้นแอโรบิคมาใช้

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

1. เพื่อสร้างแบบฝึกแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ในการเต้นแอโรบิคพื้นฐาน         

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหา ของนักเรียนในการเต้นแอโรบิต ก่อนและหลังการการทดลอง

สมมุติฐานการวิจัย

        นักเรียนสามารถเต้นแอโรบิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลังการฝึกดีกว่าก่อนการฝึก

 ขอบเขตการวิจัย

                 เนื้อหาวิชาเรื่อง  การแก้ปัญหาการเต้นแอโรบิคพื้นฐานไม่ทันจังหวะเพลงของ   นักเรียนชั้นประถม

                ศึกษาปี ที่  1/1         โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา                    ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่1/1

                จำนวน       8             ชั่วโมง                                                

     

 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร

                  - ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

    ปีการศึกษา  2552  จำนวน 40 คน

               - กลุ่มตัวอย่างประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่ได้ จากการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิคไม่ทันจังหวะเพลง จำนวน 5 คน

   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

         สุวิมล  ว่องวาณิช. (2546)การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Class room Action Research).กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วิธีดำเนินการวิจัย

        นวัตกรรมที่ใช้

                  1.ทดสอบความสามารถก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำการทดสอบก่อนเรียน

                  2.ให้นักเรียนฟังเพลงที่ใช้เต้นแอโรบิค เพื่อฟังจังหวะของเพลง โดยให้ทำแบบฝึกเสริมทักษะวันละ  1    แบบฝึก  ตั้งแต่วันที่   4   มกราคม    2552

                  3. ทดสอบความสามารถหลังเรียนโดยให้นักเรียนทำการทดสอบแบบ

                  4. นำผลการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

        วิธีสร้างนวัตกรรม

1. สร้างแบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

            1.1.   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1

            1.2    จัดหาแบบฝึกเพื่อมาสร้างการฝึกให้นักเรียน โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในการเต้นแอโรบิค

จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดจะใช้ 2 ครั้ง และแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกจำนวน 1 ชุดมีดังนี้

ชุดแบบฝึกที่ 1 : การนับจังหวะ8

ชุดแบบฝึกที่ 2 : การตบมือพร้อมนับจังหวะ 8

ชุดแบบฝึกที่ 3 : การย้ำเท้าอยู่กับที่พร้อมนับจังหวะ8

ชุดแบบฝึกที่ 4 : การนับจังหวะ8พร้อมการย้ำเท้าและตบมือ

          1.3 สร้างแบบฝึก โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย

            1.1.1   หัวเรื่อง

            1.1.2   สาระสำคัญ

            1.1.3    จุดประสงค์

            1.1.4   กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย

                                      - ขั้นอธิบายและสาธิต

                                      - ขั้นฝึกปฏิบัติ

วิธีการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน มีวิธีดังนี้

ชุดแบบฝึกที่ 1 : การนับจังหวะ8

ขั้นอธิบายและสาธิต

วิธีการฝึกการนับจังหวะ8

1.ให้ผู้ทำการฝึกนับ 8 จังหวะโดยจะเปิดเพลงที่ใช้ในการเต้นแอโรบิคไปพร้อมกันอย่างเบาๆด้วยดังนี้

     1-2-3-4--5-6-7-8        1-2-3-4--5-6-7-8    จะเรียกว่า 1 ชุด

2. ให้ผู้ฝึกนับทั้งหมด 10 ชุด                                                                                                                      

          (ดังภาพประกอบ)

 

ชุดแบบฝึกที่ 2 : การตบมือพร้อมนับจังหวะ 8

ขั้นอธิบายและสาธิต

วิธีการฝึกการตบมือตามจังหวะการนับ 8

1.ให้ผู้ทำการฝึกตบมือพร้อมจังหวะการนับ 8 โดยจะเปิดเพลงที่ใช้ในการเต้นแอโรบิคไปพร้อมกันอย่างเบาๆด้วย

              ปฏิบัติดังนี้     นับ 1 พร้อมตบมือ-นับ 2 พร้อมตบมือ-นับ 3 พร้อมตบมือ-นับ 4 พร้อมตบมือ--นับ 5 พร้อมตบมือ-นับ 6 พร้อมตบมือ-นับ 7 พร้อมตบมือ-นับ 8 พร้อมตบมือ ( ซ้ำ )

2. ให้ผู้ฝึกตบมือพร้อมนับจังหวะทั้งหมด 10 ชุด

           (ดังภาพประกอบ)

 

 

 

 

ชุดแบบฝึกที่ 3 : การย้ำเท้าอยู่กับที่พร้อมนับจังหวะ8

ขั้นอธิบายและสาธิต

วิธีการฝึกการย้ำเท้าอยู่กับที่พร้อมนับจังหวะ8

1.ให้ผู้ทำการฝึกย้ำเท้าพร้อมจังหวะการนับ 8 โดยจะเปิดเพลงที่ใช้ในการเต้นแอโรบิคไปพร้อมกันอย่างเบาๆด้วย

              ปฏิบัติดังนี้     นับ 1 พร้อมย้ำเท้า-นับ 2 พร้อมย้ำเท้า-นับ 3 พร้อมย้ำเท้า-นับ 4 พร้อมย้ำเท้า--นับ 5 พร้อมย้ำเท้า-นับ 6 พร้อมย้ำเท้า-นับ 7 พร้อมย้ำเท้า-นับ 8 พร้อมย้ำเท้า ( ซ้ำ )

2. ให้ผู้ฝึกย้ำเท้าพร้อมนับจังหวะทั้งหมด 10 ชุด

          (ดังภาพประกอบ)

 

 

ชุดแบบฝึกที่ 4 : การนับจังหวะ8พร้อมการย้ำเท้าและตบมือ

ขั้นอธิบายและสาธิต

วิธีการฝึกการนับจังหวะ8พร้อมการย้ำเท้าและตบมือ

1.ให้ผู้ทำการฝึกย้ำเท้าและตบมือพร้อมจังหวะการนับ 8 โดยจะเปิดเพลงที่ใช้ในการเต้นแอโรบิคไปพร้อมกันอย่างเบาๆด้วย          ปฏิบัติดังนี้     นับ 1 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ-นับ 2 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ-นับ 3 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ-นับ 4 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ--นับ 5 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ-นับ 6 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ-นับ 7 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ-นับ 8 พร้อมย้ำเท้าและตบมือ ( ซ้ำ )

2. ให้ผู้ฝึกย้ำเท้าและตบมือพร้อมนับจังหวะทั้งหมด 10 ชุด                           (ดังภาพประกอบ)

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

              ในการทำวิจัยในครั้งนี้จะใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิคและแบบทดสอบก่อนและหลังฝึก

การเก็บรวบรวมข้อมูล

               นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  และจากการทำแบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค ชุดละ2 ครั้ง มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังตารางต่อไปนี้

       

 ตารางที่   1  ตารางบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน

 

คนที่

ทดสอบ

ก่อนเรียน

แบบฝึกเสริมทักษะ

ทดสอบ

หลังเรียน

ชุดที่ 1

ชุดที่2

ชุดที่3

ชุดที่4

ชุดที่1

ชุดที่2

ชุดที่3

ชุดที่4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

5

6

7

6

8

9

8

7

9

7

2

3

9

8

7

6

8

9

8

9

9

3

4

7

6

8

9

8

7

9

8

8

4

6

6

8

6

6

8

8

9

8

8

5

4

8

8

9

8

7

6

6

8

9

รวม

22

36

37

36

37

40

38

39

42

41

X

4.40

7.20

7.40

7.20

7.40

8.00

7.60

7.80

8.50

8.20

 

การคิดวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2. วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการทำแบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค ด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่   X และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  ตารางวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่  2  แสดงคะแนนความสามารถในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

รายการ

N

X

S.D.

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ทดสอบก่อนเรียน

5

4.40

 

44%

ทดสอบหลังเรียน

5

8.20

 

82%

 

จากตารางที่  1  และ  ตารางที่  2  พบว่าคะแนนความสามารถในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  และทำแบบฝึกเสริมทักษะ  8  ครั้ง  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเต้นแอโรบิคและการฟังจังหวะของเพลง สูงขึ้น

         ตารางที่  3  แสดงคะแนนความสามารถในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปีที่  1/1 จำนวน  5  คน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ดังต่อไปนี้

 

คนที่

คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

ความก้าวหน้า

1

5

7

+2

2

3

9

+6

3

4

8

+4

4

6

8

+2

5

4

9

+5

คะแนนรวม

22

41

+19

คะแนนเฉลี่ย

4.40

8.20

+3.80

 

จากตารางที่  3  พบว่า      คะแนนก่อนเรียน  เฉลี่ย   4.40   คะแนน

                                        คะแนนหลังเรียน   เฉลี่ย   8.20   คะแนน

              ดังนั้น     คะแนนนักเรียนเพิ่มขึ้น    เฉลี่ย  +3.80  คะแนน

              แสดงว่า  หลังจากใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค  ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเต้นแอโรบิคได้ทันจังหวะเพลง  สูงขึ้น

ผลการวิจัย

               หลังจากการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค  ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถในการเต้นแอโรบิดได้ทันจังหวะของเพลง มากขึ้น และจารการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ปรากฏว่าคะแนนหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกทักษะ

ข้อเสนอแนะ

             1.           ควรจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคในระดับชั้นอื่น ๆ ให้มากขึ้น

                2.            ควรจัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ในทุกระดับชั้น  ให้มากขึ้น

                3.            ควรมีการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะด้านอื่น ๆ นอกจากด้านทักษะขั้นพื้นฐานการเต้นแอโรบิค

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.             นักเรียนเต้นแอโรบิคได้ทันจังหวะของเพลงได้และถูกต้อง

2.            เป็นแนวทางให้ครูได้นำไปแก้ไขนักเรียนที่เต้นแอโรบิคไม่ทันจังหวะของเพลง

รายการอ้างอิง

     สุวิมล  ว่องวาณิช. (2546)การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Class room Action Research).กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกทักษะ

ชื่อแบบทดสอบ : การก้าวเท้าในตาราง 9 ช่อง

คำชี้แจง: ให้นักเรียนทำการก้าวเท้าตามจังหวะเพลงโดยให้ฟังจังหวะเพลงแล้วตบมือนับตามก่อน 1 รอบแล้วทำการทดสอบโดยให้ก้าวเท้าลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้ที่มีเลข 1 – 8 โดยใช้การยืนจากช่องเริ่มต้น (ช่องสีดำ) ยืนเตรียม โดยจะให้นักเรียนทำ 10 ชุด นับครั้งที่ทำได้ถูกต้องและก้าวเท้าครบทุกช่อง    

( ดังภาพตัวอย่างตาราง 9 ช่อง)

1

3

2

4

 

5

6

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทดสอบก้าวเท้าในตาราง 9 ช่อง

1. ยืนเตรียมพร้อมในช่องกลาง (ช่องสีดำ)             

(ดังภาพ )

 

2. ก้าวเท้าซ้ายไปที่หมายเลข 1

(ดังภาพ)

 

3. ก้าวเท้าขวาไปที่หมายเลข 2

(ดังภาพ)

 

4. ก้าวเท้าซ้ายไปที่หมายเลข 3

(ดังภาพ)

 

5. ก้าวเท้าขวาไปที่หมายเลข 4

(ดังภาพ)

 

6. ก้าวเท้าซ้ายไปที่หมายเลข 5

(ดังภาพ)

 

 

 

7. ก้าวเท้าขวาไปที่หมายเลข 6

(ดังภาพ)

 

8. ก้าวเท้าซ้ายไปที่หมายเลข 7

(ดังภาพ)

 

9. ก้าวเท้าขวาไปที่หมายเลข 8

(ดังภาพ)

 

9. ก้าวเท้ากลับที่ (จุดกลาง)   เหมือนท่าเตรียม

(ดังภาพ)

 

 

ภาพการเต้นแอโรบิคของนักเรียน หน้าเสาธงตอนเช้า   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

ภาพการสอนเต้นแอโรบิคของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)