การอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยอนุบาล 1-2 การนับและตัวเลข

สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การนับและตัวเลข

ชื่อเรื่อง  การนับจำนวนตัวเลขให้ตรงตามรูปภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนับจำนวนตัวเลข

 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการสังเกต

 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักจำนวน

อุปกรณ์

  1.ฟิวเจอร์บอร์ด  1 แผ่น   

  2.กระดาษ 100 ปอนด์

  3.สีไม้                

  4.แลคซีน 

  5.กาว 

  6.กรรไกร

  7.กระดาษลัง

ขั้นตอนการทำ

   1.นำกระดาษ 100 ปอนด์ แปะลงบนฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมกับติดแลดซีนที่ขอบ

      ฟิวเจอร์บอร์ด

   2.วาดรูปลงบนกระดาษปอนด์

   3.ตัดกระดาษลังเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมและตัดกระดาษ 100 ปอนด์ลงบนกระดาษลัง

      แล้ววาดรูปที่เหมือนกันในรูปฟิวเจอร์บอร์ด

   4.นำแผ่นเล็ก  กระดาษลังก็เครีอบแผ่นใส่ด้วยก็เป็นเสร็จเรียบร้อย

 การใช้สอนขั้นตอนการสอน

    1.กล่าวทักทายเด็กๆ พร้อมสวัสดีตอนเช้าและบอกชื่อหน่วยที่จะสอนบอก

      วัตถุประสงค์ให้เด้กรู้

    2. นำสู่ขั้นนำให้เด็กร้องเพลงสวัสดีตอนเช้าร้องเพลง  สวัสดีๆวันนี้เรามาพบ

        กันเธอกับฉันสวัสดีๆ

    3.พาเด็กนับตัวเลข 1-10 ให้เด็กรู้จักจำนวนและวิธีการนับก่อน

    4.คุณครูพาเด็กฟังนิทานจากรูปภาพบนฟิวเจอร์บอร์ด

    5.เมื่อคุณครูเล่าจบก็ถามนักเรียนว่ามีสัตว์อะไรบ้างและมีกี่ตัวให้นับที่ละตัวจน

      นักเรียนบอกได้และเข้าใจ

    ประโยชน์ที่ได้รับ

     1.เด็กได้รู้จักจำนวนการนับ

     2.เด็กได้รู้จักการสังเกต

     3.ฝึกให้เด็กมีสมาธิในการฟัง