บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

          ปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญ มีบทบาทในทุกอาชีพ โดยเฉพาะกับงานที่มีข้อมูลมาก ๆ คอมพิวเตอร์จัดเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่ง เหตุผลที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรา มีดังนี้

          คอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้ เช่น ระเบียนประวัติของคนไข้ในโรงพยาบาล ระเบียนประวัติของนักเรียนโรงเรียน ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย

          คอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็ว งานบางอย่างเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำเป็นวัน แต่คอมพิวเตอร์อาจจะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง เช่น การคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ การคำนวณสูตรหาสารเคมีทางวิทยาศาสตร์

          คอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง แม่นยำ ถ้าเราป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง คอมพิวเตอร์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถหาผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

          คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำงานได้ยาวนาน ไม่ต้องพักผ่อน สามารถที่จะทำงานอย่างเดียวได้โดยไม่เหนื่อย ไม่สร้างความยุ่งยากเหมือนกับมนุษย์ ที่ต้องการเวลาพักผ่อน

          คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายได้ ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นได้ เช่น สถานที่ที่มีสารพิษ สถานที่ที่มีสารกัมมันตรังสีแพร่กระจายอยู่