ชื่อเรื่อง    การศึกษาผลการพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวการสอนแบบอรรถลักษณะ (Genre-based Approach)  

เรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

 วิชา  การอ่านเชิงวิเคราะห์ อ 40206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย  นางบังอร  ไชยสาส์น ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ปีที่วิจัย  พ.ศ. 2551

 บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยใช้แนวการสอนแบบอรรถลักษณะ (Genre-based Approach) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

           วิธีการวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยแบบกึ่งการทดลอง แบบ One group pretest posttest designระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวอรรถลักษณะ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบบันทึกหลังการสอนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples

            จากการวิจัยพบว่า การศึกษาผลการพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวการสอนแบบอรรถลักษณะ (Genre-based Approach) ผลการพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์โดยใช้แนวการสอนแบบอรรถลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

ทีมา:http://researchers.in.th/blog/bangon/1927