สวัสดีครับเพื่อนๆเคยมีปัญหาเรื่อง Tense กันบ้างไหมครับ ผมเองก็เคยมีเพราะเรื่องนี้มักค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร แต่ผมคิดว่าต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ง่าย ถ้าคุณได้อ่านงานวิจัยชิ้นนี้ อยากอ่านกันแล้วใช่ไหมครับ วันนี้ผมมีงานวิจัยเรื่อง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ เรื่อง Present Simple Tense มาฝากกันครับ
ชื่องานวิจัย  : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ เรื่อง Present Simple Tense ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย        : นางมาลัย สง่าวงศ์
 หน่วยงาน  : โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
ปีการศึกษา : 2550
                                                                         บทคัดย่อ
รายงานการใช้นวัตกรรมครั้งนี้มี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้าง และพัฒนา ชุดการเรียนด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ เรื่อง  Present Simple Tense  2 ) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐  3 ) เพื่อแก้ปัญหาการเรียน   วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของงสถานศึกษากำหนดให้มีคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  4) เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดการเรียนด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์    เรื่อง Present Simple Tense  5)  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ที่มีต่อการฝึก  ชุดการเรียนด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ เรื่อง Present Simple Tense ประชากรและกลุ่มศึกษาที่ใช้ในครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /1
ผลการวิจัยได้ชุดการเรียนด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ เรื่อง Present Simple Tense ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่สร้างขึ้นมาอย่างมีระบบ  มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มีความพึงพอใจต่อสื่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16  5) พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ขณะใช้ชุด  การเรียนด้วยตนเอง เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ เรื่อง Present Simple Tense อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35
           ชุดวิชาเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์เรื่องนี้ทำให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้น เพราะผลวิจัยพบว่ามาตรฐานของนักเรียนในการทำการวิจัยนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นับว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากเลยครับ
ที่มา : นางมาลัย สง่าวงศ์      โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน