สวัสดีครับเพื่อนๆ ปี3 ทุกๆคน ตอนนี้พวกเราเรียนเพื่อที่จะไปเป็นครูภาษาอังกฤษกัน วันนี้ผมมีตัวอย่างงานวิจัย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมาฝากกันนะครับ รับรองว่าดุแล้วอึ้งแน่นอนครับ อีกทั้งงานวิจัยมีประโยชน์มากๆครับ
 
ชื่อเรื่อง                             การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อผู้วิจัย                           นางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ
สาระการเรียนรู้                  ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )  ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ความเป็นมา
                การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ เป็นการอ่านออกเสียงที่ยากเพราะไม่ใช่ภาษาแม่จึงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน     และครู   ตลอดจนผู้ปกครอง  จึง ทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียน  เรื่อง      การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น
สาเหตุของปัญหา              
              จากการสังเกตการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง
การอ่านพบว่ายังมีนักเรียนไม่สามารถอ่านคำ และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้  เนื่องจากผู้เรียน
ขาดทักษะการอ่าน  การประสมคำ  นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลแตกต่างกันจึงไม่ได้ฝึกพื้นฐานการอ่านเท่าที่ควร  ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และได้จัดทำโครงการวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษขึ้น            
วัตถุประสงค์
                เพื่อแก้ปัญหาการการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านนาลับแลง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
 สรุป และสะท้อนผล
                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่าสาเหตุปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้เรียนค่อนข้างอ่อนในทักษะการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เพราะขาดความรู้  ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และการฝึกฝนการอ่านที่ดี และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
                ปรากฏว่าเมื่อผู้สอนนำกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้มาวิจัย และฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เข้าใจในทักษะการอ่าน และฝึกทักษะการปฏิบัติ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเป็นรายบุคคล  กลุ่มผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  จากเดิมอ่านไม่ได้ และสะกดไม่ถูกต้อง  ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการอ่านได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  จากผลคะแนนในแต่ละชุด
                การอ่านคำ และข้อความเหล่านี้  ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ในการเรียนระดับสูงขึ้นต่อไป  เช่น  การแนะนำตนเอง  บอกกิจวัตรประจำวัน  อ่านป้ายห้องเรียนต่าง ๆ
               การสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราอย่างยิ่งเพราะว่าทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการสื่อสารซึ่งกันและกัน ยิ่งในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญต่อเยาวชนซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ เมื่อทำการวิจัยเป็นที่น่าประทับใจ เพราะเกิดความประสบความสำเร็จในการทำวิจัย เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
ที่มา http://gotoknow.org/file/success