พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 13 ) พ.ส.2552ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 85 ก หน้า 7 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ให้มีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศฯ(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552) ให้ยกเลิกความในมาตรา 48 สัตต "ให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตังและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง"