แฟ้มสะสมผลงานเป็นเครื่องมือของครูที่มีประโยชน์ในการวัดประเมินผู้เรียน ที่แสดงถึงความเข้าใจของนักเรียนที่ดีกว่า เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียน  เป็นเครื่องมือการวัดประเมินที่ทรงพลังมาก ด้วยจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและระบบเอกสารคู่มือ สิ่งหนึ่งก็คือการแสดงถึงความเป็นจริง เป็นการวัดประเมินที่ขึ้นอยู่กับกำลังและความสามารถของผู้เรียน   เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน  สามารถที่จะเห็นข้อมูลสารสนเทศรายการต่างๆ ที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้เพื่อแสดงในโอกาสต่างๆ 

          แฟ้มสะสมผลงานเป็นการรวบรวมรายการที่ดีที่เด็กอยากจะแสดง  แฟ้มสะสมผลงานรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้น เอกสารคู่มือ และการสะท้อนผลงานที่มีพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กปฐมวัย และรวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับความเข้าใจและความสามารถ  Kruse (2001) กล่าวถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานว่าเป็นระบบการเก็บรวบรวมผลงานระบบหนึ่ง  เครื่องมือนี้สนับสนุนและให้เด็กแสดงความเข้าใจ  ความสามารถและพรสวรรค์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การพูด และผลงานที่เป็นรูปธรรม  การรวบรวมข้อมูลรูปแบบนี้อาจเป็นข้อมูลช่วยให้คำแนะนำหลักสูตรและช่วยให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการสะท้อนกลับ Greene-Wilkinson ประธานคณะกรรมการการประชุมแห่งชาติ NASSP เขต 7 และผู้บริหาร K-12  ระบุในเวทีสาธารณะเมื่อเร็วนี้ว่า “พอร์ตโฟลิโอ เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนเป็นผู้เรียนรู้ที่มีอิสระที่จะก้าวไปตามทางของตนเอง มีการเปรียบเทียบและแบ่งปันข้อมูลในหลายขั้นตอน'' นอกจากนั้น การรวบรวมหลักฐานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จของผลงานต่อที่ประชุมตามข้อกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของผู้บริหารและผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นเวลาที่ต้องการเห็นความสำเร็จของงาน  เมื่อเราเริ่มหาเอกสารหลักฐาน ทำอย่างไรเด็กถึงจะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐาน มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวงสนทนาของผู้บริหารระดับประเทศ รวมทั้งนโยบายระดับเขต  ระดับรัฐ และระดับประเทศ  ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรากำลังจะแสดงให้เห็นว่าที่ประชุมของเด็กมีการอภิปรายถึงข้อกำหนดหรือมาตรฐาน และเด็กมีความเข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว แต่ครูผู้สอนถูกกำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยสหพันธรัฐ รัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น   พอร์ตโฟลิโอสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจ และเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาที่พวกเขาแสดงออกมาอย่างชัดเจน และได้ช่วยให้เด็กเห็นและเชื่อมต่อระหว่างวิชา   นอกจากนี้   แฟ้มสะสมผลงานยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและเก็บรักษางานด้วย และยังช่วยให้ครูและนักเรียนพัฒนาเป้าหมายและแผนการทำงานในระยะยาว (Danielson and Abrutyn 1997  ; Gronlund  and Engel 2001; Kleinert et al. 2002)

อ่านเพิ่มเติมได้จาก http://www.learners.in.th/file/tigermsu/portfolio.pdf