สิ่งที่เฟินแตกต่างกับพืชมีดอกและพืชเมล็ดเปลือย 

 

เฟินเป็นพืชที่บอบบางกว่าพืชที่มีระบบท่อลำเลียงด้วยกันตรงที่ มันสามารถเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีความชื้นเพียงพอและเหมาะสม สปอร์ของเฟินจะไม่สามารถงอกและขยายพันธุ์ไปได้ในที่ๆ ทั้งร้อนและแห้งแล้ง ต่างกับพืชมีดอกหรือพืชจำพวกสนที่ต้องการเพียงความชื้นเล็กน้อย ก็สามารถงอกและเจิญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้  

 

พืชมีดอกทั่วไป เราพอจะทราบกันอยู่แล้วถึงวิธีการขยายพันธุ์ โดยอาศัย เช่น ลม น้ำ แมลง สัตว์ เป็นต้น เป็นตัวนำพาเกสรตัวผู้ัจากดอกไม้ดอกหนึ่ง ข้ามไปผสมพันธุ์กับเกสรตัวเมียอีกดอกหนึ่ง เมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้น จะทำให้เกิดเป็นต้นอ่อน ซึ่งโครงสร้างของต้นอ่อนมีหลายเซลล์และแต่ละเซลล์มีโครโมโซม 2n และต้นอ่อนถูกเก็บรักษาไว้ภายในเมล็ด เพื่อรอการแพร่กระจายออกไปงอกเป็นต้นใหม่ในที่อื่นๆ ต่อไป

 

แต่สำหรับเฟินนั้น แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เฟินขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนซับซ้อนมากยิ่งกว่า อีกทั้งเฟินไม่มีดอกบนต้นที่จะให้เกสรตัวผู้ข้ามมาผสมกับเกสรตัวเมียเพื่อให้เกิดเป็นต้นอ่อน
แต่เฟินสร้างสปอร์เป็นเพียงเซลล์เดี่ยวเล็กๆ เพื่อกระจายออกไปงอกเป็นต้นโปรธัลลัสก่อน แล้วจึงจะสร้างเซลล์เพศผู้และเซลล์เพศเมียขึ้นมาผสมพันธุ์ฺกัน และการผสมพันธุ์กันนี้ อาศัยน้ำเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยทำให้มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นได้ แล้วจากนั้นจึงจะสร้างต้นอ่อนใหม่ขึ้น