บันทึกที่ 5   สื่อพื้นฐานที่ฉันชอบ

วีร์สุดา  แตงงาม

 

                ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของสื่อการสอน  เราจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของคำว่า “สื่อ”ซึ่งหมายถึง  การถ่ายทอดข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด จากผู้ส่งไปยังผู้รับ หรือจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ ให้เกิดความรู้สึก ความเข้าใจตรงกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความคิดจากผู้สอนไปยังผู้เรียนนั่นเอง  ซึ่งการถ่ายทอดความคิดนั้นจะต้องดูด้วยว่าสารที่เราส่งไปนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

                จากนั้นเราก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของ  ความหมายของสื่อการสอนบ้าง “ สื่อการสอน” (Instructional Media)   หมายถึง   สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางสำหรับทำให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี สื่อที่ใช้ในการสอนนี้ อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของที่มีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น - วัตถุสิ่งของตามธรรมชาติ - ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ - วัตถุสิ่งของที่คิดประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นสำหรับการสอน - คำพูดท่าทาง - วัสดุ และเครื่องมือสื่อสาร - กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ

                ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน ๆ รับผิดชอบในการสอนวิชา “การบริหารการจัดจำหน่าย”  ซึ่งผู้เรียนได้แก่นักศึกษาระดับ ปวส.  ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดจำหน่าย การออกแบบและการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การกระตุ้น และส่งเสริมคนกลาง การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการกระจายสินค้าในระบบช่องทางการจัดจำหน่าย และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับช่องทางการจัดจำหน่าย

                ทำให้ดิฉันคิดว่าการที่เราจะสร้างสื่อการเรียนการสอนขึ้นมานั้น  ผู้เรียนจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  ดิฉันจึงได้คิดว่าถ้าให้ผู้เรียนได้เห็นถึงสภาพธุรกิจในปัจจุบันว่ามีการปฏิบัติงานอย่างไร  ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้มากที่สุดเป็นสื่อที่ดิฉันชอบมากเพราะการเรียนการสอนของภาควิชาการขาย และการตลาด นั้นจะให้ผู้เรียนนั่งเรียนแต่ภายในห้องเรียนสี่เหลี่ยมอย่างเดียวไม่ได้  จะต้องให้ผู้เรียนได้สามารถลงมาปฏิบัติร่วมด้วยจะดีมาก  โดยเฉพาะธุรกิจ “ร้านแม็คโดนัลล์” เป็นการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย สามารถบริโภคได้ตามความพึงพอใจ  ดิฉันได้พานักศึกษาระดับ ปวส. ไปทัศนศึกษาที่ “ร้านแม็คโดนัล”  สาขาเอกมัย  ได้ดูเกี่ยวกับระบบการผลิต การจัดจำหน่าย การเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาผลิต และการบริการ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และสามารถนำไปบูรณาการในการเรียนวิชาเอกทางการตลาดได้เกือบทุกรายวิชา