การเขียนประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนวิธีเขียนประโยคคำถามง่ายๆ ไม่ให้ลืมกริยาช่วย คือ

1.  สมมมุติว่าเราอยากทราบว่า Anne ดื่มอะไร  ให้เขียนประโยคบอกเล่าขึ้นมาก่อนโดยสมมุติว่าดื่มกาแฟ เช่น  Anne drinks coffee.

2.  ทำให้ประโยคนี้ให้เป็นคำถามที่ต้องตอบว่า yes หรือ no ก่อน เช่น

Does Anne drink coffee?  สังเกตว่าเมื่อเราใช้ does แล้ว drink ก็ไม่ต้องเติม s

3. แทนคำที่เราสมมุติขึ้นมาด้วยคำถาม what ก็จะเป็น Does Anne drink what?

4. ย้ายคำว่า what ไปหน้าอยู่ข้างหน้าสุดก็จะได้ว่า What does Anne drink? ต้องไม่ลืมเปลี่ยน what ให้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ และ Does ให้เป็น does คือใช้ d ตัวเล็ก

5. เราก็จะได้ประโยคคำถามที่ถูกต้องโดยเราไม่ลืมกริยาช่วย What does Anne drink?

แน่นอนที่สุดว่าเรายังต้องคำนึงถึง tense และประธานของประโยคว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  แต่ว่าวิธีที่เสนอนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจะนำไปใช้ได้จนกว่าจะแน่ใจว่าเขียนได้ถูกต้องจริงๆ