แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียนรู้ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของพืช เวลา   6 ชั่วโมง

……………………………………………………………..……………………………………..

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น   ว 1.1(1) ว8.1(1-8)

 1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้าง และหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ของพืช วัฎจักรชีวิต ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา

เป็นคนเก่ง สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ สรุปความรู้ได้ และสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ เรียนรู้ที่จะทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน และสามารถงานตามแผน

เป็นคนดี คือ การตรงต่อเวลา ให้ความร่วมมือในการทำงาน ทำตามข้อตกลงของกลุ่ม เชื่อมั่นในตนเอง และผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

มีความสุข มีความภาคภูมิใจ ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

 3. แนวคิดหลัก

ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล เป็นโครงสร้างภายนอกของพืช ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ ( + คุณธรรมจริยธรรม)

 1. ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืชได้ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. ทดลอง และอธิบายหน้าที่ของราก ลำต้น และใบได้ ด้วยความมั่นใจในตนเอง
 3. เขียนภาพแสดงส่วนประกอบของดอก และอธิบายหน้าที่ของดอก และ ผลได้  ด้วยความมุ่งมั่นมีสมาธิ ในการทำงาน
 4. อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของพืชได้ ด้วยความมั่นใจในตนเอง
 5. ทดลอง และอภิปราย เพื่อสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืชได้

5. สาระการเรียนรู้

หน้าที่ของราก ใบ ดอก และผล

6. การบูรณาการในกลุ่มสาระ /  คุณธรรมจริยธรรม

            ภาษาไทย   การพูดนำเสนอผลงาน   การเขียนบันทึก 

            คณิตศาสตร์   การนับจำนวน การเขียนแผนผัง

สังคมศึกษา    การทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความตั้งใจและมีมารยาทชาวพุทธที่ดี

ศิลปะ             การร้องเพลง   วาดภาพระบายสี ตกแต่งผลงาน

คุณธรรมจริยธรรม

-          ความเป็นผู้มีมารยาทดี มีสมาธิในการทำงาน

-          ความเป็นผู้มีศีล  มีสมาธิ  มีปัญญา ในการทำงาน

-          มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  

ï  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  กระบวนการเรียนรู้แบบ 4MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

ชั่วโมง ที่    1

ก่อนเริ่มบทเรียน  ให้นักเรียนร้องเพลงดั่งดอกไม้บาน  พร้อมกับทำท่าประกอบเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิต ทำให้ใจนิ่งเป็นสมาธิ ก่อนที่จะเรียนรู้   จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ  จำนวน  10  ข้อ

 1. การนำเข้าสู่บทเรียน

1.1   ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงกิ่ง  ก้าน  ใบ   พร้อมทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

1.2   แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ  สร้างข้อตกลงในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุข  งานประสบผลสำเร็จ

1.3   ให้แต่ละกลุ่มดูรูปภาพที่ครูนำมาให้ดูแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับรูปภาพให้ได้มากที่สุดโดยให้เวลา  5  นาทีหมดเวลาให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านให้เพื่อนในชั้นฟัง

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

คำถาม

-   เป็นรูปภาพเกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง

-   ประกอบด้วยอะไรบ้าง

-          เมื่อเห็นภาพรู้สึกอย่างไร

-          สิ่งที่เห็นในภาพดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร

1.4   นักเรียนร่วมกันสรุป  ครูซักคามและอธิบายเพิ่มเติม

1.5   ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้ว  นักเรียนสามารถ

1.5.1      สามารถว่างแผนการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ และส่วนประกอบของพืชได้

1.5.2      บอกชื่อส่วนประกอบต่าง  ๆ ที่เป็นโครงสร้างของพืชได้

1.5.3      เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชได้

1.5.4      อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง  ๆของพืชได้

1.5.5      ทดลองอภิปราย  เพื่อสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับหน้าที่  และประกอบของพืชได้

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

1.บูรณาการประสบการณ์เข้ากับตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

2. การสร้างความคิดรวบยอด

 1. 2.      การดำเนินการสอน 

กิจกรรมที่   1.1

1.1   ให้นักเรียนสำรวจต้นไม้บริเวณโรงเรียนระบุชื่อต้นไม้  ส่วนประกอบของต้นไม้พร้อมทั้งวาดภาพต้นไม้นั้น  ๆ ด้วย

1.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบบันทึกการสำรวจต้นไม้ว่ามีต้นไม้ชื่ออะไร  ต้นไม้แต่ละต้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

1.3 บันทึกผลการปฏิบัติตามแบบบันทึกออกแบบไว้

1.4 ระดมความคิดของนักเรียนในกลุ่มตอบคำถามดังนี้

1.4.1      เรื่องที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้ได้ประโยชน์อย่างไร

1.4.2      ต้นไม้ทุกต้นที่นักเรียนสำรวจมามีส่วนที่เหมือนกันทุกต้นคืออะไร

1.4.3      ลักษณะที่อยู่ของต้นไม้ที่นักเรียนสำรวจแตกต่างกันอย่างไร

1.4.4      ถ้าโรงเรียนของเราไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร

 

 

ทักษะการสังเกต

 

 

 

ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล

 

 

 

 

ทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ปฏิบัติและเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว

1.5   บันทึกผลการคิดวิเคราะห์ตอบคำถามลงในแบบบันทึก

1.6   ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการปฏิบัติ

1.7   ครูนำแผนภูมิส่วนประกอบของต้นไม้มาให้นักเรียนดูเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 2

กิจกรรมที่ 1.2  การสังเกตสืบค้นข้อมูล

                      และการคิดวิเคราะห์

                      ลักษณะของโครงสร้าง

                      พืช

ให้นักเรียนเตรียมปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานกิจกรรมที่ 2 ดังนี้

 1. เตรียมต้นพืชดังต่อไปนี้ (หรือไปศึกษาในสถานที่มี)

มะเขือ ต้นหอม กระเทียม หญ้า ข้าว กะเพรา ข่า ข้าวโพด ถั่ว อ้อย ตำลึง ผักตบชวา

 1. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของพืชดังกล่าวพร้อมบันทึกผลการสังเกตและสืบค้นข้อมูลลงในแบบบันทึก

 

 

ทักษะสื่อสาร

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 1. จากการสังเกตให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดคิดวิเคราะห์ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

3.1    กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์อะไร

3.2    ถ้าใช้ลักษณะของรากเป็นเกณฑ์จะแบ่งพืชเป็นพวกๆ ได้อย่างไร

3.3    ถ้าใช้ลักษณะของใบเป็นเกณฑ์ จะแบ่งพืชเป็นพวกๆ ได้อย่างไร

3.4    พืชที่มีลำต้นอยู่บนดินได้แก่อะไรบ้าง

3.5    พืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินได้แก่อะไรบ้าง

3.6    พืชแต่ละชนิดมีรูปร่างและลักษณะใบเหมือนกันหรือไม่อย่างไร

3.7    ลักษณะเส้นใบที่นักเรียนพบเป็นอย่างไร

3.8    พืชชนิดใดบ้างที่มีดอก

3.9    พืชชนิดใดบ้างที่มีผล

3.10   พืชชนิดใดบ้างที่เราใช้เป็นอาหารได้

 1. เขียนสรุปการอภิรายระดมความคิดและตอบคำถามในแบบบันทึกผลการคิดวิเคราะห์ท้ายกิจกรรมที่ 2

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 1. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วนำไปติดป้ายนิเทศ เก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน

 

ชั่วโมงที่ 3

กิจกรรมที่ 1.3  การทดลอง ตรวจสอบ

                      การสรุปข้อมูล และการ

                      คิดวิเคราะห์การดูดน้ำ

                      ของราก

ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองต่อไปนี้

อุปกรณ์การทดลอง

 1. ต้นถั่วขนาดเท่ากัน 2 ต้น
 2. น้ำ 1 ลิตร
 3. บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิตร 2 ใบ

ขั้นตอนการทดลอง

 1. นำต้นถั่วที่มีขนาดเท่ากัน 2 ต้น ต้นที่ 1 มีรากที่สมบูรณ์ ต้นที่ 2 ตัดรากฝอยทั้งหมดทิ้ง
 2. แช่ต้นถั่วแต่ละต้นไว้ในน้ำ โดยยึดให้ต้นตั้งตรงและให้ส่วนรากแช่น้ำ
 3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วและบันทึกผลการทดลอง

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 1. ให้นักเรียนออกแบบตารางบบันทึกผลการทดลองเอง หรือจะเลือกแบบการบันทึกผลการทดลองตามตัวอย่างที่ครูให้ก็ได้ตามความคิดของกลุ่ม

   ตัวอย่างการบันทึกผลการทดลอง

บันทึกผลการทดลอง

 1. ให้ประธานกลุ่มนำ สรุปผลการทดลอง แล้วเขียนบันทึกลงในใบกิจกรรม
 2. ระดมความคิดของกลุ่มตอบคำถาม ท้ายกิจกรรม
 3. คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มนำเสนอผลงานการปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 หน้าชั้นเรียน
 4. เก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน
 5. ครูแนะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของราก จากหนังสือเรียน และเอกสารความรู้ในห้องสมุด พร้อมทั้งบันทึกสรุปผลการเรียนรู้เพิ่มเติม

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

ชั่วโมงที่ 4

กิจกรรมที่ 1.4  การทดลอง การออก

                      แบบการทดลองการใช้

                      เครื่องมือทางวิทยา

                      ศาสตร์เกี่ยวกับการลำ

                      เลี้ยงน้ำของพืช

ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองต่อไปนี้

อุปกรณ์การทดลอง

 1. ต้นผักกระสัง หรือต้นไม้อะไรก็ได้ที่มีรากสมบูรณ์
 2. หนึกแดง
 3. แก้วน้ำ 3 ใบ
 4. มีด
 5. กล้องจุลทรรศน์

ขั้นตอนการทดลอง

 1. นำต้นผักทั้ง 3 ชนิดมาล้างให้สะอาด
 2. หยดหมึกสีแดงลงในน้ำที่ใส่ไว้ในแก้วคนจนเห็นสีแดงชัดเจน
 3. แช่ต้นผักทั้งรากลงในแก้วน้ำที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 30นาที สังเกตสีแดงที่เคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำต้นผักทั้ง 3 ชนิด

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 1. นำต้นผักมาตัดเป็นท่อนๆ ผ่าตามขวางออกเป็นแว่นบางๆ และผ่าบางท่อนออกตามความยาวและนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
 2. บันทึกผลการทดลอง วาดภาพ และแสดงตำแหน่งที่ติดสีแดง
 3. ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกการทดลองเอง หรือจะเลือกแบบตารางบันทึกการทดลองตามตัวอย่างที่ครูให้ก็ได้ แล้วแต่ความคิดเห็นและข้อตกลงของกลุ่ม

ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง

 1. สมาชิกกลุ่มทุกคนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองเลขากลุ่มเขียนบันทึกสรุปผลการทดลอง
 2. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรมโดยครูจงใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์และการสื่อสารข้อมูล ดังนี้
  1. การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร
  2. พืชได้น้ำมาจากไหน และได้อย่างไร
  3. ทางเดินของน้ำเป็นอย่างไร

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 1. ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไร
 2. แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทน และวางแผนการนำเสนอข้อมูล

10. นำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป และเติมเต็มส่วนที่ขาดให้นักเรียนเก็บผลงานเข้าแฟ้ม

12. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

13. ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของลำต้นพืช

ชั่วโมงที่ 5

กิจกรรมที่ 1.5  ใบสร้างอาหารได้จริง

                       หรือไม่

   ให้นักเรียนทำการทดลองเพื่อศึกษาการสร้างอาหารของใบพืชโดยปฏิบัติดังนี้

 1. นำใบพืชมาต้มในน้ำเดือด 1 นาที แล้วนำใบพืชมาใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุแอลกอฮอล์
 2. จุ่มหลอดทดลองในข้อ 1 ลงใน   บีกเกอร์ที่มีน้ำเดือด แล้วต้มต่อไป ประมาณ 5 นาที

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 1. นำใบพืชออกมาล้างน้ำเย็นแล้ววางใบพืชลงในจานแก้ว
 2. หยดสารละลายไอโอดีนลงในพืช สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผล
 3. หยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ำแป้งมัน ผลชอล์ก และ กระดาษขาว สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผล แล้วนำผลการทดลองมาอภิปรายร่วมกัน จัดทำและตกแต่งการบันทึกผลการทดลองอภิปรายร่วมกัน จัดทำและตกแต่งการ
 4. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
 5. ครูแนะนำให้นักเรียนไปศึกษาหน้าที่ของใบพืชที่เพิ่มเติมจากเอกสารในห้องสมุด และหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั่วโมงที่ 6

กิจกรรมที่ 1.6 ส่วนประกอบของดอก

     ให้นักเรียนสังเกตส่วนประกอบของดอก แล้วบันทึกผลการสังเกต และนำเสนอผลงาน

วิธีทำ

 1. นำดอกไม้ที่ต้องการสังเกตมา 3 ชนิด ชนิดละ 1 ดอก
 2. แยกส่วนประกอบของดอกไม้อย่างระมัดระวัง

 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

4. บูรณาการประสบการณ์ และการประยุกต์

 

 1. สังเกตลักษณะของส่วนประกอบแต่ละส่วน แล้วติดลงในกรอบให้ถูกต้อง
 2. บันทึกผลลงในตาราง แล้วผลัดกันนำเสนอผลงานหน้าชั้น

ชั่วโมงที่ 7

กิจกรรมที่ 1.7  แผนผังความคิด

 1. ให้นักเรียนอภิปรายว่า จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง หน้าที่และส่วนประกอบของพืชไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
 2. สรุปผลการอภิปรายและเขียนแผนผังความคิด
 3. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
 4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
 5. นำผลงานที่นำเสนอเรียบร้อยแล้วไปจัดนิทรรศการในป้ายนิเทศ

 

   3.  การสรุปบทเรียน

3.1 สรุปความรู้โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดนำเสนอผลการศึกษาทดลองความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในกิจกรรมที่ 1 – 6

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ  4 MAT

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

 

3.2 ครูซักถามเพิ่มเติม นักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาค้นคว้าทดลอง การวางแผนการดำเนินการเรียนรู้ว่ามีปัญหาอย่างไร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร

3.3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

3.4 ครูฝากให้นักเรียนไปเตรียมการทดลองกิจกรรม เรื่อง พืชเจริญเติบโต กิจกรรมที่ 1 น้ำนั้นสำคัญไฉน

 

 ◉  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

 1. แผนภูมิเพลงดั่งดอกไม้บาน
 2. ใบกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1
 3. เนื้อเพลง กิ่ง ก้าน ใบ
 4. ภาพต้นไม้
 5. เอกสารความรู้เพื่อโครงสร้างของพืช
 6. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
 7. แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียนชุนชนบ้านดอนตัน
 8. แบบสอบก่อนเรียน

 

ชั่วโมงที่ 2

 1. ต้นพืชต่างๆ เช่น มะเขือ ต้นหอม กระเทียม หญ้า ข้าว กระเพรา ข่า ข้าโพด ถั่ว ตำลึง ผักตบชวา
 2. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
 3. แบบบันทึกการสังเกตต้นพืช
 4. คำถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
 5. ใบกิจกรรมที่ 2

 

ชั่วโมงที่ 3

 1. ใบงานกิจกรรมที่ 3
 2. ตัวถั่ว 2 ต้น
 3. น้ำ 1 ลิตร
 4. บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 2 ใบ
 5. แหล่งเรียนรู้ห้องวิทยาศาสตร์
 6. ตารางบันทึกผลการทดลอง
 7. คำถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ จำนวน 10 ข้อ

 

ชั่วโมงที่ 4

 1. ใบงานกิจกรรมที่ 4
 2. ต้นผักกระสัง หรือ พืชที่มีรากสมบูรณ์ 3 ชนิด ชนิดละ 1 ต้น
 3. หมึกสีแดง
 4. แก้วนำ 3 ใบ
 5. มีด
 6. กล้องจุลทรรศน์
 7. แหล่งการเรียนรู้ห้องวิทยาศาสตร์
 8. ตารางบันทึกผลการทดลอง
 9. คำถามบันทึกผลการทดลอง

10. คำถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ จำนวน 4 ข้อ

 

ชั่วโมงที่ 5

 1. ใบพืช
 2. แอลกอฮอล์
 3. หลอดทดลอง
 4. บีกเกอร์
 5. นาฬิกาจับเวลา
 6. จานแก้ว
 7. สารละลายไอโอดีน
 8. แป้งมัน
 9. ผงชอล์ก

10. กระดาษสีขาว

11. ใบงานกิจกรรมที่ 5

 ชั่วโมงที่ 6

 1. ตัวอย่างการเขียนแผนผังความคิด
 2. ใบงานกิจกรรมที่ 6
 3. ข้อทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ

 

◉ การวัดผลประเมินผล

พฤติกรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ

 

 

 

 

 

 1. ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
 2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม

 

 1. ทักษะการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า
 2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

 

 1. จิตวิทยาศาสตร์

-          สังเกตการนำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า ทดลอง

-          สังเกตการนำเสนอผลงาน

-          ทำแบบทดสอบ

-          สังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู้

-          สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

-          ประเมินผลงาน

 

-          สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการแก้ปัญหา

-          สังเกตพฤติกรรม ความตระหนักใสความสำคัญของการเรียนรู้

-          แบบประเมินรายงานการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง

-          แบบทดสอบ

 

 

-          แบบสังเกตพฤติกรรม

 

-          แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม

-          แบบประเมินผลงาน

 

-          แบบประเมินกระบวนการแก้ปัญหา

 

-          แบบประเมินความตระหนักในความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้

 ◉  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        ลงชื่อ……………………………ผู้ตรวจสอบ

                                                                              (..............................)

                                                      ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน

                                                        วันที่………เดือน………………พ.ศ. .............

◉  บันทึกผลหลังการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ความสามารถ ( k  )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ด้านคุณลักษณะนิสัย / เจตคติ     ( A )                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ด้านทักษะกระบวนการทำงาน    (  P )            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

 

 

◉  ปัญหาและอุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………&