การสื่อสารที่แยกรูปแบบจากจำนวนผู้รับ หรือ การส่งข้อมูลหนึ่งครั้งของการสื่อสารข้อมูลจะสามารถระบุผู้รับได้ 3 แบบคือ

  1. การสื่อสารปลายทางเดียว (Unicast) ผู้ส่งจะระบุปลายทางหรือผู้รับได้เพียงผู้เดียว  เป็นลักษณะการสื่อสารรูปบบที่ใช้มากที่สุดของการสื่อสารข้อมูล
  2. การสื่อสารปลายทางเป็นกลุ่ม (Multicast) ผู้ส่งจะระบุปลายทางหรือผู้รับได้มากกว่าหนึ่งผู้รับ แต่เป็นการระบุแบบเจาะจงแม้ในระบบจะมีผู้รับมากกว่านั้นก็ตาม  เป็นการสื่อสารแบบกลุ่ม และลดจำนวนครั้งการส่งข้อมูล  มักใช้กับการสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดีย
  3. การสื่อสารปลายทางทั้งกลุ่ม (Broadcast) หรือการสื่อสารแบบกระจาย  ผู้ส่งจะระบุปลายทางหรือผู้รับทั้งหมดในกลุ่ม  เป็นการสื่อสารแบบกลุ่มอีกแบบ และลดจำนวนครั้งการส่งข้อมูล  มักใช้กับการค้นหาตำแหน่งหรือหมายเลขที่อยู่ของเครื่อง