โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหินมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          โรงเรียนวังไกลกังวล  หัวหิน เป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนักเรียน  ๒,๐๐๐  กว่าคน  รับนักเรียนตั้งแต่อายุ  ๓ ขวบ เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี มีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  กรมอาชีวศึกษา รองรับในเรื่องหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิทยาเขตวังไกลกังวลของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และปริญญาตรี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการกำลังจัดตั้งโรงเรียนแบบโรงเรียนวังไกลกังวลในจังหวัดที่มีพระราชฐานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสามแห่ง คือ โรงเรียนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนครโรงเรียนทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

          โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือปรับปรุงจนได้มาตรฐานดีพอสมควร มีการสนับสนุนในเรื่องการกีฬานาฏศิลป์ ดนตรีไทยและสากล มีทั้งวงมโหรี  และแตรวง ตลอดจนการฝึกวิชาทหาร มีโรงเรียนของกรมสามัญศึกษาที่เข้ามาช่วยพัฒนาถึง ๑๙ โรงเรียน ทั้งยังเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉะนั้นในมหามงคลกาญจนาภิเษกนี้ โรงเรียนวังไกลกังวลจึงเหมาะสมที่จะเป็นแม่ข่ายในการเป็นโรงเรียนที่นำสื่อในการศึกษาทางไกลสายสามัญ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปสู่โรงเรียนในชนบททั่วทุกแห่งในจังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศไทยที่ขาดแคลนครู เป็นการพระราชทานการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

          สถานีวิทยุโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ ได้ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมในเรื่องการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  พร้อมๆ  กัน เริ่มตั้งแต่ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาจนถึงเวลาเลิกเรียน หมายความว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา แห่งชาติที่กำลังสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนประมาณสามหมื่นกว่าโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รวมอยู่ในจำนวนนี้ในต่างจังหวัด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนที่สอนชั้นสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือโรงเรียนเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนนำร่องของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ก็สามารถเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ อนึ่ง เวลา ๑๒.๐๐ น.  ของทุกวัน จะมีการถ่ายทอดข่าวภายในประเทศและต่างประเทศ จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ รายการภาคบ่ายและภาคค่ำมีการสอนวิชาชีพระดับวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวลและระดับอุดมศึกษาจากสกาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตวังไกลกังวล  เช่น  วิชาการท่องเที่ยว  วิชาการโรงแรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น  จีน)  กฎหมาย และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

          การนำการเรียนการสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างห้องเรียนและบรรเทาภาวะ การขาดแคลนครู

          ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปรากฏว่า บรรดาโรงเรียนที่ใช้การสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมที่อยู่ในชนบทและอยู่ในอำเภอไกลๆ ตามชายแดน มีโอกาสที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เช่นเดียวกับโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าได้รับพระราชทานการสอนวิชาเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ครูประจำวิชาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน หรือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาชีพต่างๆ จากวิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเขตวังไกลกังวล เป็นการขจัดความเหลื่อมล้ำในเรื่องการศึกษา ให้โอกาสโรงเรียนที่กำลังขาดแคลนครูประจำวิชาได้รับการศึกษาเท่ากับโรงเรียนวังไกลกังวล

          ปรากฏว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๑ นักเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวนมากกว่าปกติ

          นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก ในเรื่องการติดตั้งจานและเครื่องรับ ตลอดจนเครื่องโทรทัศน์ ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบให้แก่โรงเรียนของการสามัญศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ โรงเรียน จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด (หนึ่งหมื่นสองพัน) เป็นการโดยเสด็จพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ อีกด้วย

          ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นรองประธาน




   


 






บรรณานุกรม
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย