คำสั่งอำเภอตรอน

ที่              / 2552

เรื่อง       จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552

.............................................

                                ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนว่า ประเทศไทยจะเข้าฤดูฝนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงต้นฤดู มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ทำให้ฝนตกติดต่อกันหลายพื้นที่กับจะมีฝนหนักบางพื้นที่ นอกจากนี้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลอันดามันทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และอาจเคลื่อนเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ฝนตกหนักมากบริเวณ ดังกล่าว และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

                                เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งการประสานการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 ขึ้น  ณ  ที่ทำการปกครองอำเภอ  ฝ่ายความมั่นคง  ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอตรอน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5549-1114  และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและแบ่งภารกิจและความรับผิดของฝ่ายต่างๆในศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

1.1 นายอำเภอตรอน                                                                                                   ประธานกรรมการ

1.2 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตรอน                                                                 รองประธานกรรมการ

1.3 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอ                                        รองประธานกรรมการ

1.4 ปลัดอำเภอทุกคน                                                                                                            กรรมการ

1.5 สาธารณสุขอำเภอ                                                                                                             กรรมการ

1.6 นายกเทศบาลตำบล  ทุกตำบล                                                                                        กรรมการ

1.7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทุกแห่ง                                                                     กรรมการ

1.8 พัฒนาการอำเภอ                                                                                                               กรรมการ

1.9 เกษตรอำเภอ                                                                                                                          กรรมการ

1.10 ประมงอำเภอ                                                                                                                   กรรมการ

1.11 ปศุสัตว์อำเภอ                                                                                                                   กรรมการ

-/ 1.12 ท้องถิ่นอำเภอ...

- ๒ -

1.12 ท้องถิ่นอำเภอ                                                                                                                กรรมการ

1.13 ประธานศูนย์ประสานงาน อปพร. อำเภอตรอน                                                  กรรมการ

1.14 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอตรอน                                          กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานแผนบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัคร รวมทั้ง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

2. แบ่งภารกิจและความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วย

2.1 ฝ่ายอำนวยการ

2.2 ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

2.5 ฝ่ายประสานการช่วยเหลือและบรรเทาภัย

2.6 ฝ่ายรับบริจาคเงินและสิ่งของ

2.7 ฝ่ายเก็บรักษาและส่งมอบสิ่งของบริจาค

2.8 ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์

2.9 ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ นายอำเภอตรอน กำหนด

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้การอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติการประการใด ให้รายงานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 ทราบโดยเร็ว

                                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถ่ม ปี 2552จะยุติ

                                                                สั่ง  ณ  วันที่                  พฤษภาคม   พ.ศ.  2552

แผนการป้องกันและบรรเทาภัย จากอุทกภัย   วาตภัย และโคลนถล่ม 

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552

 

1.สถานการณ์ทั่วไป

                ด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน หรือฤดูมรสุม ทำให้มีฝนตกซุก หรือตกลงในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัย  วาตภัยและโคลนถล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ

ที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขา ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม โดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก หรืออาจเกิดการถล่มของดิน ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

                ดังนั้น เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม  ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

                      2.1 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  วาตภัยและโคลนถล่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                      2.2 ให้หน่วยงานต่างๆ ประสานงานและให้ความร่วมมือ ภายใต้การประสานของกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน

3. การปฏิบัติ

                3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย

                            ให้กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอ เทศบาล อบต

จัดทำแผนเฉพาะกิจเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการ ดังนี้

                            1) ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัย โดยติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและระดับน้ำ เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารการคาดหมายลักษณะอากาศ กำลังลม ปริมาณน้ำฝนระดับน้ำ และพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบอุทกภัย  วาตภัยและโคลนถล่ม

                            2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพยากรณ์อากาศและระดับน้ำให้ประชาชนทราบและเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยผ่านทางข่ายงานประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน และกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพื้นที่ทุกระดับ

                            3) กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด  และกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ ดำเนินการ ดังนี้

                            - แจ้งเตือนภัยประชาชนผู้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านและคลองสายหลักหรือพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ให้ทราบและเตรียมการป้องกัน รวมทั้งเตรียมพื้นที่และและวิธีการอพยพของประชาชนและส่วนราชการไว้ให้สามารถสั่งปฏิบัติการได้ทันที โดยสำรวจและจัดทำทะเบียนพื้นที่รองรับการอพยพไว้ให้พร้อม

                            - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เช่น เรือท้องแบน รถยนต์บรรทุก

เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลเครื่องมือ เครื่องใช้ในการกู้ภัย กระสอบทราย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไว้ให้พร้อม

                            4. กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด และกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต  ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ

                3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย

                      1) เมื่อได้รับแจ้งเหตุอุทกภัยหรือวาตภัย ในพื้นที่ให้กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ และกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลและราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ปฏิบัติแผนนี้โดยเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน ดังนี้

                            1.1 ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ ปฏิบัติการทันที เมื่อเกิดภัยหากเกิดเป็นบริเวณกว้าง ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุด ที่ได้สำรวจไว้ล่วงหน้าเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์และสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

                            1.2 การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นอันดับแรก

                            1.3 การอพยพและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย

                            1.4 จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังพื้นที่เกิดเหตุพื้นที่อพยพประชาชนรโดยเร่งด่วน

                            1.5 จัดส่งเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยเร็ว

                            1.6 หากภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงหรือเกิดเป็นบริเวณกว้างเกินขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติให้ร้องขอรับการสนับสนุนไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ใกล้เคียงหรือกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเหนือชั้นขึ้นไป

                            1.7 จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่เกิดภัย และบริเวณพื้นที่รองรับการอพยพ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณชน

                            1.8 การรายงานความเสียหายและความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ดำเนินการเป็นระยะไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรายงานให้หน่วยเหนือได้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ

                            1.9 หน่วยสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

แขวงการทางอุตรดิตถ์ พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรเอกชน และประชาชนที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสมาชิก อปพร. เมื่อมีคำสั่งของหน่วยสนับสนุนมาถึงพื้นที่เกิดภัยให้รายงานผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ

                3.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัย

                      เมื่อเหตุการณ์ยุติ ให้กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพื้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้

                            1) ให้การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย โดยสถานพยาบาลระดับอำเภอ เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก เมื่อเกินขีดความสามารถให้จัดส่งยังสถานพยาบาลระดับจังหวัดหรือสถานพยาบาลอื่นที่สามารถให้กี่รักษาได้

                            2) ให้กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพื้นที่ สำรวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซม ฟื้นฟู บูรณะ โดยเร่งด่วน

                            3) อพยพประชาชนเข้าที่อยู่อาศัยตามปกติโดยด่วน หากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายให้ดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าประชาชนจะช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพด้วย

                            4) จัดให้มีการบำรุงขวัญ ประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูบูรณะจิตใจและให้ข้อมูลคำแนะนำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของทางราชการ

                            5) การซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย ดำเนินการตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมได้และดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดการรื้อถอนออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

                            6) เมื่อดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังมีความเสียหายเกินขีดความสามารถของกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพื้นที่ ให้ร้องขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยเหนือตามลำดับ

4. งบประมาณ

                ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดสรรเงินทดรองราชการให้อำเภอทุกอำเภอๆละ 500,000 บาท ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย แล้ว

 

************************

 รวมภาพกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน(อบต.วังแดง)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2552  เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ในเขตพื้นที่ หมู่ 8  บ้านหัวดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยของประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  จึงสั่งการให้นำรถแบคโฮ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน..

 

น้ำท่วมหมู่9 ตำบลบ้านแก่ง

 

 

 ฝายสีสะวาทหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ่าง น้ำกัดเซาะเสียหาย

 

บันทึกวันที่ 9 ตุลาคม 2552