ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ

                รัฐจะมีภารกิจหลักในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยส่วนภารกิจรองของรัฐจะเป็นด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องจัดทำบริการสาธารณะ  รัฐจะต้องมีตัวตน เพื่อเข้าทำสัญญากับรัฐอื่นและเอกชน ต้องการความต่อเนื่องในการบริการสาธารณะ มีความสามารถในการมีทรัพย์สิน มีงบประมาณ รองรับการเรียกสิทธิตามกฎหมาย

บุคคลคือทั้งที่เป็นคนและเป็นนิติบุคคล

                แนวความคิดของรัฐธรรมนูญแบบใหม่ เริ่มที่ภูมิภาคทวีปยุโรป ตั้งแต่คริสตวรรษที่ 18 และการปฏิวัติฝรั่งเศสและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1791 โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ต่อมาได้มีการประกาศสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภารดรภาพ และได้มีแนวความคิดนอกกรอบการเมือง แนวความคิดเสรีนิยมและแนวความคิดทางกฎหมาย

                ในแนวความคิดของรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionlism) แนวความคิดนี้ จะใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรเป็นเครื่องมือในการกำหนดรูปแบบการปกครองและกำหนดกลไกที่เป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการจัดองค์กรบริหารรัฐในแนวทฤษฎีสัญญาประชาคม เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้รัฐบาลในระบบการเมืองที่มุ่งจะรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมแก้ไขปัญหา สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

อยาจะให้รู้ว่าองค์ความรู้ภายในใจหรือวิถีทางในการคิดของมนุษย์ถูกกลั่นกรองโดยอาศัยทั้งกระบวนการสนทนาและการกระทำการใดๆของมนุษย์ผ่านกาลเวลาในประวิติศาสตร์มาเนิ่นนาน องค์ความรู้เหล่านี้ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญของวัฒนธรรมของมนุษย์และสะท้อนถึงวิถีทางในการดำรงชีวิต ในนัยนี้มุมมองของการเรียนรู้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับด้านหรือสาขาของความรู้และประสบการณ์