การแลกเปลี่ยนความรู้

การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้ของอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคคลให้เป็นความรู้ของกลุ่ม และเป็นความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการสร้างสรรค์สังคม การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกระบวนการสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ ที่ทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

การที่คนจะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อน จึงมาเรียนรู้จากข้อดีของกันและกัน จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี(Best practice) จากการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาก่อน นำมาประยุกต์และสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดกระบวนการของการสร้างความรู้ เป็นวงจรความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาที่เรียกว่า นวัตกรรม นวัตกรรมมีทั้งนวัตกรรมที่คิดขึ้นใหม่ทั้งหมดและนวัตกรรมส่วนเพิ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม

สรุป

กระบวนการในการสร้างความรู้ การค้นหาความรู้ การอ่าน และการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นกระบวนการสำคัญของการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสาร ทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ของโลกได้รวดเร็ว เป็นภารกิจที่ท้าทายทุกคนในทุกสาขาอาชีพในปัจจุบัน ที่สำคัญกว่านั้นคือการรู้ที่จะเลือกใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกอย่างแท้จริง