องค์ประกอบทางกฎหมายของรัฐ

โดยสรุป    องค์กรของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งนั้น เพื่อให้ทำหน้าที่บริการสาธารณะในนามของรัฐ เป็นองค์กรที่ต้องมีจุดมุ่งหมาย มีระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การกระทำหรือการวินิจฉัยสั่งการที่ถือว่าเป็นการกระทำของรัฐ  อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และรักษาประโยชน์ ที่บุคคลที่เป็นสมาชิกของรัฐจะพึงได้รับ

 

 

ทฤษฎีการเกิดรัฐ สามารถแบ่งออกป็น 5 ทฤษฎี ได้แก่

 

1. ทฤษฎีเทวสิทธิ

2. ทฤษฎีสัญญา

3. ทฤษฎีใช้กำลังบังคับ

4. ทฤษฎีทางกฎหมาย

5. ทฤษฎีการเกิกรัฐในทางพระพุทธศาสนา