วิธีการสอนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมนั้นเราอาจใช้ได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปวิธีการสอนที่จะแนะนำต่อไปนี้เป็นวิธีการสอนแบบ เรียนปนเล่น การเรียนปนเล่น เป็นกิจกรรมการเล่นของเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น กิจกรรมดนตรี ศิลปะ นันทนาการ และเกม โดยมีครูคอยกระตุ้นและแนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับเด็ก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางสมอง และช่วยให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

            การสอนแบบเรียนปนเล่นนี้ ครูควรสอนในสิ่งที่เด็กสนใจ และเรียนรู้ในสิ่งที่เล่น การทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ครูต้องทำให้เด็กสนใจอย่างจริงจัง ในขณะที่เด็กเล่นนั้นเด็กมีความสนใจอย่างจริงจังอยู่แล้ว ครูก็ควรฉวยโอกาสนี้ให้บูรณาการผสมผสานความรู้เข้าไปด้วย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเล่นไปด้วย หรือ เล่นปนเรียน เด็กสนใจอะไรขณะนั้น ครูก็สอนเรื่องนั้น แล้วจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น ดังนั้นสิ่งที่ครูควรทำ คือ การจัดกิจกรรมเล่นปนเรียนให้เด็ก เพราะเด็กเรียนรู้จากการเล่น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการที่ได้เล่น โดยครูแทรกเนื้อหาสาระใส่ลงไปขณะที่เด็กเล่น แต่ไม่ควรมีมากจนเกินไปจนเด็กน่าเบื่อ เด็กจะจำและเรียนรู้ในสิ่งที่เล่น ดังนั้น ครูจึงต้องปลูกฝังปแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กด้วยในขณะที่เด็กเล่นนอกเหนือจากความรู้

        ขั้นตอนการสอนแบบเรียนปนเล่น

          1. ขั้นเตรียมการ คือ ครูต้องเตรียมการสอนตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เลือกวิธีการสอนอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนและสนุนสนาน จัดเตรียมการร้องเพลง เล่นเกม

          2. ขั้นสอน คือ เมื่อครูเตรียมงานและชี้แจงให้เด็กทราบ แล้วครูใช้เกมในการสอน เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ

           3. ขั้นสรุป คือ เป็นขั้นที่เด็กและครูช่วยกันสรุปความคิดรวบยอดที่ได้จากการเรียนรู้ที่ผ่านทางการเล่นเกมหรือการร้องเพลงของเด็ก

         จุดเด่นของรูปแบบการสอนแบบเรียนปนเล่น

            การให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง ได้รับความรู้ที่ได้จากการเล่นอย่างสนุกสนาน เด็กไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ เด็กจะจำความรู้ที่ได้จากการเล่นได้เป็นอย่างดี