2.ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอราษีไศล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ 39 กิโลเมตร

เนื้อที่ ประมาณ 512.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320,081 ไร่

3. อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอค้อวัง และอำเภอมหาชนะชัย

จังหวัดยโสธร

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

4.ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ของอำเภอราษีไศล เป็นที่ราบสูง พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยทั่วไปมีป่าละเมาะเป็นบางส่วน มีแม่น้ำมูลไหลผ่านจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำมูลส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง และน้ำจะหลากในฤดูฝน พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

ได้แก่ พื้นที่ตำบลฝั่งซ้ายเหนือแม่น้ำมูล

มีลำน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำมูล ต้นกำเนิดจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านตำบลด่าน ตำบลหนองแค ตำบลบัวหุ่ง ตำบลหนองอึ่ง ตำบลเมืองคง ตำบลเมืองแคน ตำบลส้มป่อย และตำบลหนองหมี ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร

ห้วยทับทัน ต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ไหลผ่านตำบลบัวหุ่ง

ลำน้ำเสียว ต้นกำเนิดจากหนองคล้อ ในท้องที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน ตำบลด่าน ตำบลหนองแค ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

ห้วยพระบาง อยู่ในเขตตำบลไผ่ ตำบลสร้างปี่ ไหลลงแม่น้ำชี ในเขตอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ห้วยน้ำเค็ม ไหลผ่านตำบลดู่ ตำบลจิกสังข์ทอง ลงบรรจบแม่น้ำชีในเขตอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ห้วยทุ่ง ไหลผ่านตำบลบัวหุ่ง บรรจบแม่น้ำมูล

5. ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศแห้งแล้ง ฤดูร้อนจะร้อนจัด ต้นฤดูฝน มักจะประสบกับพายุลมฤดูร้อน(พายุหมุน) ฝนตกไม่ค่อยชุกนัก อากาศหนาวและลมแรง ในฤดูหนาว

6.การปกครอง

อำเภอราษีไศล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล จำนวน 190 หมู่บ้าน

มีเทศบาลตำบล 1 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

1) ตำบลหนองอึ่ง มี 17 หมู่บ้าน

2) ตำบลบัวหุ่ง มี 18 หมู่บ้าน

3) ตำบลหนองแค มี 17 หมู่บ้าน

4) ตำบลหนองหมี มี 18 หมู่บ้าน

5) ตำบลส้มป่อย มี 17 หมู่บ้าน

6) ตำบลเมืองคง มี 15 หมู่บ้าน

7) ตำบลดู่ มี 14 หมู่บ้าน

8) ตำบลหว้านคำ มี 13 หมู่บ้าน

9) ตำบลเมืองแคน มี 14 หมู่บ้าน

10) ตำบลด่าน มี 13 หมู่บ้าน

11) ตำบลสร้างปี่ มี 12 หมู่บ้าน

12) ตำบลไผ่ มี 12 หมู่บ้าน

13) ตำบลจิกสังข์ทอง มี 10 หมู่บ้าน

ตำบลหนองอึ่ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านนาแปะ หมู่ที่ 3 บ้านโกทา หมู่ที่ 4 บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 5 บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านขาม หมู่ที่ 7 บ้านเปือย หมู่ที่ 8 บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 10 บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านบาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 13 บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 14 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 15 บ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 17 บ้านโต่งโต้นนอก

ตำบลบัวหุ่ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านอีหนา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกก หมู่ที่ 7 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองกอย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกกน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 11 บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 12 บ้านกอก หมู่ที่ 13 บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 14 บ้านอีหนา หมู่ที่ 15 บ้านหัวขัวน้อย หมู่ที่ 16 บ้านบัวหุ่งน้อย หมู่ที่ 17 บ้านหนองกก หมู่ที่ 18 บ้านอีหนาน้อย

ตำบลหนองแค ประกอบด้วย หมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแค หมู่ที่ 2 บ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 บ้านเพียมาต หมู่ที่ 4 บ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 บ้านมะยาง หมู่ที่ 6 บ้านตัง หมู่ที่ 7 บ้านดอนงูเหลือม หมูที่ 8 บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าโดน หมู่ที่ 11 บ้านปลาขาว หมู่ที่ 12 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านดอนลิ้นฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านผึ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 16 บ้านมะยาง หมู่ที่ 17 บ้านหนองแค

ตำบลหนองหมี ประกอบด้วย หมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมี หมู่ที่ 2 บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านเห็ดผึ้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองก่าม หมู่ที่ 6 บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 7 บ้านหนองนาคู หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมี หมู่ที่ 9 บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 10 บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 บ้านเห็ดผึ้งน้อย หมู่ที่ 12 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านดงงาม หมู่ที่ 14 บ้านงามเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองหมี หมู่ที่ 16 บ้านดอนหาด หมู่ที่ 17 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 บ้านดอนปู่ตา

ตำบลส้มป่อย ประกอบด้วย หมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 3 บ้านโก หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลป์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนตุ่น หมู่ที่ 6 บ้านโง้ง หมู่ที่ 7 บ้านเปือย หมู่ที่ 8 บ้านบึงหมอก หมู่ที่ 9 บ้านบึงหมอก หมู่ที่ 10 บ้านท่า หมู่ที่ 11 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 12 บ้านโกแดง หมู่ที่ 13 บ้านโก หมู่ที่ 14 บ้านแก้ง หมู่ที่ 15 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 16 บ้านบึงหมอก หมู่ที่ 17 บ้านส้มป่อยใหม่

ตำบลเมืองคง ประกอบด้วย หมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 บ้านใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนน หมู่ที่ 6 บ้านหลุบโมก หมู่ที่ 7 บ้านบากเรือ หมู่ที่ 8 บ้านร่องอโศก หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 11 บ้านโนนเวียงคำ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบาก หมู่ที่ 13 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 14 บ้านร่องอโศก

ตำบลดู่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านดู่ หมู่ที่ 2 บ้านกอย หมู่ที่ 3 บ้านค้อ หมู่ที่ 4 บ้านครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านกระเดา หมู่ที่ 6 บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 8 บ้านแตงแซง หมู่ที่ 9 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 10 บ้านดอนขี้มอด หมู่ที่ 11 บ้านดู่ หมู่ที่ 12 บ้านกระเดา หมู่ที่ 13 บ้านกอย หมู่ที่ 14 บ้านกอก

ตำบลหว้านคำ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหว้าน หมู่ที่ 2 บ้านหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 4 บ้านดอนปะอุง หมู่ที่ 5 บ้านดอนต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 8 บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ 9 บ้านหนองค้างไฟ หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 11 บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 12 บ้านโนน หมู่ที่ 13 บ้านนานวล

ตำบลเมืองแคน ประกอบด้วย หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านแสง หมู่ที่ 2 บ้านแสง หมู่ที่ 3 บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 4 บ้านดวนน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 6 บ้านยาง หมู่ที่ 7 บ้านยาง หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 บ้านแสง หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 11 บ้านแคนใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านแคนคำ หมู่ที่ 13 บ้านดอนโมง หมู่ที่ 14 บ้านหนองเลา

ตำบลด่าน ประกอบด้วย หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 บ้านด่าน หมู่ที่ 4 บ้านดงแดง หมู่ที่ 5 บ้านคลีตุ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองซำไฮ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านด่านรังสรรค์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 12 บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านธาตุเจริญ

ตำบลสร้างปี่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองคูไซ หมู่ที่ 2 บ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 3 บ้านนอกดง หมู่ที่ 4 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 7 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 บ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 12 บ้านสร้างปี่

ตำบลไผ่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 บ้านคูสระ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนกลาง

ตำบลจิกสังข์ทอง ประกอบด้วย หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านเชือก หมู่ที่ 2 บ้านจิก-สังข์ทอง หมู่ที่ 3 บ้านมะฟัก หมู่ที่ 4 บ้านโจดนาลือ หมู่ที่ 5 บ้านสะคาม หมู่ที่ 6 บ้านสะแบงตาก หมู่ที่ 7 บ้านเชือกกลาง หมู่ที่ 8 บ้านเชือกน้อย หมู่ที่ 9 บ้านกอยน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอราษีไศล มีดังนี้

1. เทศบาลตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเมืองคง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,10 และ14

2. องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 13 แห่ง คือ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค

2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

2.6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

2.7 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

2.8 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

2.9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

2.10 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

2.11 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่

2.12 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

2.13 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

7. ประชากร

อำเภอราษีไศล มีประชากรทั้งหมด 77,064 คน

แยก เป็น ชาย 38,552 คน หญิง 38,512 คน

ตารางที่ 1 ประชากรแยกเป็นรายตำบล ได้ดังนี้

ลำดับที่ ตำบล ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หมายเหตุ

1 หนองอึ่ง 4,251 4,214 8,465

2 บัวหุ่ง 3,373 3,421 6,794

3 หนองแค 3,888 3,859 7,747

4 หนองหมี 2,390 2,909 5,839

5 ส้มป่อย 3,456 3,579 7,035

6 เมืองคง 1,597 1,569 3,166

7 ดู่ 3,673 3,634 7,307

8 หว้านคำ 2,590 2,550 5,140

9 เมืองแคน 3,274 3,323 6,597

10 ด่าน 2,537 2,484 5,021

11 สร้างปี่ 2,441 2,441 4,852

12 ไผ่ 2,517 2,633 5,150

13 จิกสังข์ทอง 2,025 1,926 3,951

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอราษีไศล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2551

8. สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจของอำเภอราษีไศล มีลักษณะเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นการผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัวเป็นหลัก แต่ละครอบครัวจะผลิตของที่จำเป็นในการบริโภคหลายๆชนิด แต่ละชนิดปริมาณในการผลิตจะมีไม่มากนัก ซึ่งรายได้ของประชากร โดยเฉลี่ย 30,846 บาท ต่อคน ต่อปี

8.1 การเกษตรกรรม

อำเภอราษีไศล มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น จำนวน 185,384 ไร่ มีครอบครัว เกษตรกร จำนวน 13,611 ครอบครัว

ตารางที่ 2 พืชเศรฐกิจที่สำคัญ ของอำเภอราษีไศล

ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต(ตัน) ครัวเรือนที่ปลูก

1 ข้าวจ้าว 166,106 68,024.40 13,611

2 ข้าวเหนียว 19,277 8,998.50 9,527

3 ข้าวนาปรัง 2,400 1,320.00 350

4 หอมแดง 7,742 17,352.00 2,557

5 กระเทียม 39 23.40 48

6 พืชผักอื่นๆ 1,211 1,307.68 4,083

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

ตารางที่ 3 พื้นที่การเกษตรของอำเภอราษีไศล

ประเภทของการเกษตร จำนวน(ไร่)

ทำนา 185,384

ทำสวน 8,544

ทำไร่ 35

ประมง 30

อื่นๆ 7,932

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

8.2 การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า มีการคัดเลือกพันธุ์ บำรุงพันธุ์ การป้องกันโรค และใช้เทคนิควิชาการสมัยใหม่ในการเลี้ยงสัตว์มาก

ตารางที่ 4 สถิติจำนวนสัตว์ ที่สำคัญในเขตอำเภอราษีไศล

ที่ ตำบล ชนิดสัตว์(ตัว)

กระบือ โค โคนม สุกร เป็ด ไก่ ไก่ไข่ ห่าน สุนัข แมว

1 จิกสังข์ทอง 107 715 - 125 1,471 6,870 - 25 255 40

2 ด่าน 390 1,588 - 134 2,657 10,767 - 22 335 186

3 ดู่ 167 1,793 - 94 3,872 14,754 5,000 13 570 87

4 บัวหุ่ง 471 2,002 - 81 4,400 15,724 - 33 663 208

5 ไผ่ 67 2,188 - 86 2,732 9,590 - 10 497 217

6 เมืองคง 175 719 - 144 3,187 8,864 - 21 344 144

7 เมืองแคน 446 2,445 - 296 4,852 10,209 - 41 627 125

8 ส้มป่อย 107 1,715 - 101 2,815 18,982 - 25 695 279

9 สร้างปี่ 39 1,256 - 178 2,841 15,346 - 15 318 39

10 หนองแค 304 1,801 - 229 5,973 17,495 - 10 452 184

11 หนองหมี 74 2,017 - 59 3,390 33,421 - 45 575 34

12 หนองอึ่ง 904 2,136 -- 469 4,175 13,558 - 38 991 262

13 หว้านคำ 69 1,320 - 429 3,788 10,752 - 9 387 62

รวม 13 ตำบล 3,320 21,745 - 2,425 46,153 1,845,432 5,000 307 6,709 1,867

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอราษีไศล ณ เดือนธันวาคม 2550

 

8.3 การประมง

การประมง เป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวอำเภอราษีไศล เนื่องจากมีแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ พื้นที่ลำน้ำมูลเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วงขังในฤดูฝน และที่สำคัญมีพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามอยู่ริมฝั่งน้ำ ข้างล่างจะเป็นแอ่งน้ำหรือที่ลุ่มข้างบนจะปกคลุมด้วยต้นไม้จนรกทึบ ป่าทาม ในฤดูน้ำหลาก จะเป็นที่ชุมนุมใหญ่ของปลา ปลาในแม่น้ำมูล มีหลายชนิด เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาชะโด ปลากระดี่ ปลาแขยง ปลาตอง หรือปลาตองกราย ปลาบึก ฯลฯ สำหรับเครื่องมือในการจับปลาก็เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นราคาถูก เช่น แห มอง เบ็ด ลอบ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการประมงพื้นบ้าน และปลาที่จับได้จะบริโภคภายในครอบครัวเป็นหลัก ถ้าจับได้มากก็จะนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

9. การอุตสาหกรรมและพาณิชย์

การอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของอำเภอราษีไศล มีดังนี้

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ จำนวน 32 แห่ง

- สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง

- ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 3 แห่ง คือ

1.ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน)จำกัด

2.ธนาคารออมสิน

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- สหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง คือ

1.สหกรณ์การเกษตร จำกัด

2.สหกรณ์เดินรถ จำกัด

3. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแสนแก้วหนองหมี จำกัด

4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าบึงหมอก จำกัด

5. สหกรณ์ราษีไศล จำกัด

10.การศึกษา

อำเภอราษีไศล มีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับอาชีวศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

การศึกษาในระบบโรงเรียน แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

1) ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 51 แห่ง ซึ่งจัดการศึกษารวมอยู่ในระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียน

2) ระดับประถมศึกษา จำนวน 51 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

1. โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 2. โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 3. โรงเรียนบ้านบากเรือ

4. โรงเรียนบ้านยาง 5.โรงเรียนบ้าแสงเมืองแคน 6.โรงเรียนบ้านหว้าน

7.โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 8.โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 9.โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

10.โรงเรียนบ้านเพียมาต 11.โรงเรียนบ้านหนองแค 12. โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม

13. โรงเรียนบ้านตัง 14. โรงเรียนบ้านมะยาง 15. โรงเรียนบ้านปลาขาว

16. โรงเรียนบ้านด่าน 17. โรงเรียนบ้านดงแดง 18. โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

19. โรงเรียนบ้านเชือก 20. โรงเรียนบ้านจิก 21. โรงเรียนบ้านมะฟัก

22. โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 23. โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 24.โรงเรียนบ้านครั่ง

25.โรงเรียนบ้านกอย 26.โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 27.โรงเรียนบ้านโกทา

28.โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 29.โรงเรียนบ้านเปือยขาม 30.โรงเรียนบ้านฮ่องข่า

31. โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 32.โรงเรียนบ้านอีหนา 33.โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง

34. โรงเรียนบ้านหนองกก 35.โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 36.โรงเรียนบ้านห้วย

37.โรงเรียนบ้านส้มป่อย 38.โรงเรียนบ้านท่า 39.โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง

40. โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 41.โรงเรียนบ้านโก 42.โรงเรียนบ้านบึงหมอก

43.โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 44. โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

45.โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 46.โรงเรียนบ้านคูสระ 47.โรงเรียนบ้านสร้างปี่

48.โรงเรียนบ้านไผ่ 49.โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 50.โรงเรียนบ้านด่านนอกดง

51.โรงเรียนบ้านหนองสรวง

3)ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17 แห่ง

ซึ่งแยกเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

จำนวน 9 แห่ง ดังรายชื่อ

1. โรงเรียนบ้านเพียมาต 2. โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 3. โรงเรียนบ้านอีหนา

4. โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง 5. โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 6.โรงเรียนบ้านฮ่องข่า

7. โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 8. โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 9.โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2

และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 8 แห่ง ดังรายชื่อ

1. โรงเรียนราษีไศล 2. โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 3.โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

4. โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 5. โรงเรียนหวายคำวิทยา 6.โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

7.โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 8.โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

4)ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทคโนโยลีพาณิชยการราษีไศล

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

เป็นการศึกษาที่สนองความต้องการของประชาชนกลุ่มอายุต่างๆ ที่ออกจากโรงเรียนก่อนการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนผู้ที่มีวัยพ้นเกณฑ์การศึกษาซึ่งอยู่นอกระบบโรงเรียน โดยผู้เรียนเข้าศึกษาตามความสมัครใจ แหล่งวิชาการนอกระบบโรงเรียนในอำเภอราษีไศล ได้แก่

1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

2) ห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

3) ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 13 แห่ง

4) ศูนย์ฝึกอาชีพ จำนวน 1 แห่ง

การศึกษาระบบอื่นๆ

1) โรงเรียนพระปริยัติธรรม

2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

11. การศาสนา

ประชาชนในอำเภอราษีไศล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 2 และจากรายงานข้อมูล ของวัฒธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (เมษายน 2551) มีข้อมูลวัดและที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์ 98 แห่ง ในอำเภอราษีไศล โดยแบ่งตามตำบลได้ดังนี้ คือ

ตำบลหนองอึ่ง ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดโต่งโต้น 2) วัดห้วยใหม่ 3)โพธิ์ฮัง 4)วัดบ้านเปือย 5)วัดบ้านขาม 6)วัดนาแปะ

7)วัดหนองอึ่ง 8)วัดฮ่องข่า 9)วัดหนองเม็ก 10)วัดโกทา

ตำบลบัวหุ่ง ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดหัวขัว 2)วัดบัวหุ่ง 3)วัดบ้านหุ่งน้อย 4)วัดศรีสุมังบัวหุ่ง 5)วัดอีหนา 6)วัดหนองกก

7)วัดบ้านกอก 8)วัดบ้านห้วย 9)วัดโพธิ์ศรีหนองกก 10)วัดแสนสุขโนนตุ่น

ตำบลหนองแค ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1) วัดบ้านตัง 2)วัดหัวช้าง 3)วัดดอนลิ้นฟ้า 4)วัดเพียมาตร 5)วัดเหล่าโดน 6)วัดหนองแค

7)วัดปลาขาว 8)วัดโนนสูง 9)วัดบ้านผึ้ง 10)วัดมะยาง 11)วัดดอนงูเหลือม

ตำบลหนองหมี ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 6 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดหัวดง 2)วัดดอนไม้งาม 3)วัดหนองหมี 4)วัดแสนแก้ว 5)วัดเห็ดผึ้งหนองก่าม 6)วัดหนองนาคู

ตำบลส้มป่อย ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 8 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดส้มป่อยใหญ่ 2)วัดพระบาท 3)วัดบ้านโก 4)วัดบ้านโนนศิลป์ 5)วัดบึงหมอก 6)วัดบ้านโง้ง

7)วัดท่าสว่างอารมณ์ 8)วัดส้มป่อยน้อย

ตำบลเมืองคง ประกอบด้วยวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดกัลยาโฆสิตาราม 2)วัดกลาง 3)วัดใต้ 4)วัดเมืองคง

ตำบลดู่ ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดบ้านครั่ง 2)วัดบ้านท่าบ่อ 3)วัดบ้านดู่ 4)วัดบ้านดอนเกลือ 5)วัดบ้านกอย 6)วัดบ้านแตงแซง

7)วัดบ้านกระเดา 8)วัดอุ่มแสง 9)วัดดอนม่วง 10)วัดดอนขี้มอด 11)วัดสุขเกษม

ตำบลหว้านคำ ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดบ้านหว้าน 2)วัดดอนต่ำ 3)วัดหนองโง้ง 4)วัดน้ำอ้อมน้อย 5)วัดหนองปะอุง

ตำบลเมืองแคน ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดยางใหญ่ 2)วัดยางน้อย 3)วัดเมืองแคนใหญ่ 4)วัดหนองปลาดุก 5)วัดเมืองแคนน้อย

6)วัดบ้านแสง 7)วัดดวนน้อย

ตำบลด่าน ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดดงแดง 2)วัดโนนสังข์ 3)วัดบ้านด่าน 4)วัดหนองบ่อ

ตำบลสร้างปี่ ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดบ้านด่าน 2)วัดด่านนอกดง 3)วัดหนองขาม 4)วัดหนองสวง 5)วัดสร้างปี่ 6)วัดหนองคูไซ

7)วัดหนองศาลา 8)วัดโนนพยอม 9) วัดสร้างแก้ว

ตำบลไผ่ ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดบ้านไผ่ 2)วัดไผ่สามัคคีธรรม 3)วัดบ้านเมี่ยง 4)วัดคูสระ 5)วัดดอนมะเกลือ 6)วัดหนองยาง

7)วัดหนองดุม

ตำบลจิกสังข์ทอง ประกอบด้วย วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 6 วัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่

1)วัดมะฟัก 2)วัดบ้านเชือก 3)วัดสะคาม 4)วัดจิกสังข์ทอง 5)วัดสะแบงตาก 6)วัดโจดนาลือ

12. การสาธารณสุข

การสาธารณสุขของอำเภอราษีไศล มีการให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

12.1 สถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่

- โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จำนวน 1 แห่ง

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

- สถานีอนามัย จำนวน 14 แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 5 แห่ง

12.2 จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข

- แพทย์ จำนวน 7 คน

- ทันตแพทย์ จำนวน 3 คน

- เภสัชกร จำนวน 6 คน

- พยาบาล จำนวน 70 คน

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 54 คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน - คน

- เจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวน 29 คน

- อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 989 คน

12.3 อัตรการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน 100 เปอร์เซ็น

12.4 คุณภาพชีวิตของประชาชน

สถานะสุขภาพของประชาชนอำเภอราษีไศล ประจำปี 2550

ตารางที่ 5 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก

ที่ สาเหตุการตาย จำนวน(คน) อัตราตาย/แสนประชากร

1 ภาวะหัวใจล้มเหลว 98 114,40

2 มะเร็งทุกชนิด 64 74.71

3 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 45 52.53

4 โรคติดเชื้อและปรสิต 26 30.35

5 ไตอักเสบ/กลุ่มอาการของไตพิการ 22 25.68

6 เกี่ยวกับตับและตับอ่อน 16 18.68

7 อาการ,อาการแสดงและภาวะที่กำหนดไม่ชัดแจ้ง 12 14.01

8 วัณโรคทุกชนิด 10 11.68

9 ปอดอักเสบ 9 10.51

10 โรคเบาหวาน 7 8.71

ตารางที่ 6 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก

ที่ กลุ่มโรค จำนวน(คน) อัตราตาย/แสนประชากร

1 โรคระบบทางเดินหายใจ 49,215 57,449.86

2 อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ 24,548 28,655.48

3 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 18,026 21,042.19

4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อยึดเสริม 15,642 ,18,259.29

5 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย 12,103 14,128.13

6 โรคติดเชื้อและปรสิต 10,989 12,827.73

7 โรคระบบไหลเวียนเลือด 10,120 11,813.32

8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 9,889 11,543.32

9 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม 6,520 7,610.92

10 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 3,681 4,296.92

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ณ ปี 2550

13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อมูลสถานีตำรวจภูธรราษีไศล

สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 116 คน

ข้อมูลตำรวจชุมชนประจำตำบล จำนวน 13 แห่ง

บุคลากรตำรวจชุมชนประจำตำบล จำนวน 25 คน

ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจร้อยเวร 20

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจจักรยานยนต์

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจจราจร

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจประจำตำบล

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจเดินเท้า ประจำธนาคาร ร้านทอง

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรราษีไศล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

14. การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอราษีไศลกับจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางโดยรถยนตร์หรือรถประจำทาง สายราษีไศล-ศรีสะเกษ ระยะทาง 39 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2086 สายอำเภอราษีไศล-อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2083 สายบ้านส้มป่อยน้อย-ราษีไศล-มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทางหลวงชนบท 5 สาย คือ

1. สายบ้านหัวขัว - อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. สายบ้านบากเรือ - บ้านโพธิ์ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

3.สายบ้านดอนไม้งาม - บ้านหมากมาย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

4. สายบ้านอุ่มแสง- บ้านโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

5. สายบ้านยาง - บ้านสร้างปี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ตำบล หมู่บ้าน บางส่วนเป็นถนน คสล. และถนนลูกรัง ประมาณ 130 สาย มีสภาพพอใช้

15. การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

15.1 มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

15.2 มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

15.3 มีหอกระจายข่าว ประจำในแต่ละหมู่บ้าน

15.3 วิทยุชุมชน

16. การสาธารณูปโภค

16.1 มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง

16.2 มีการประปา จำนวน 1 แห่ง

16.3 บ่อน้ำตื้น จำนวน 285 บ่อ

16.4 บ่อน้ำบาดาล จำนวน 61 บ่อ

16.5 ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 139 แห่ง

16.6 โอ่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2,276 ใบ

16.7 อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

16.8 ฝายประชาอาสา จำนวน 15 แห่ง