วันจันทร์ ที่ 20 ก.ค. 52 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.- 11.30 น.ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจือนือแร ได้ร่วมกับ สถานีอนามัย ตำบลบุดี จัดกิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนด้านสุขอนามัย โดย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต.บุดี เป็นวิทยากร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นชั้นป.6 จำนวน 60 คน กิจกรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 4 กิจกรรม เป็นการบูรณาการสาระฯศิลปะ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านจือนือแร การอบรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี นักเรียนให้ความสนใจ และได้ฝึกการใช้ความคิด ความกล้าแสดงออกในการนำเสนอ และได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน คือ การป้องกัน โรคไข้หวัด 2009 ตลอดจนการดุแลรักษาสุขอนามัยส่วนตัว.

นอกจากนี้ ทางสถานีอนามัยตำบลบุดี ยังให้งบสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นเงินรางวัล  ให้แก่นักเรียน ในการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ ชุมชนของเรา

รางวัลที่ 1 จำนวน 500 บาท ที่ 2 จำนวน 300 บาท และที่ 3 จำนวน 200 บาท

 

 ชนะเลิศ

 รองชนะเลิศอันดับ1

 รองชนะเลิศอับดับ2

ในฐานะครูผู้สอน ภูมิใจครับ.....

 

ครูวินัย...