คำชี้แจง
         บล็อกการสอนเทคนิคการสร้างเกมสำหรับเด็กนี้ มุ่งเน้นแนะนำวิธีการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรม RPG-Maker XP ศึกษาเรียบเรียงโดยอาจารย์พงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม (programming skill) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนจิตรลดาเท่านั้น ซึ่งเริมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจการค้าใดๆ ทั้งสิ้น
         ขอขอบพระคุณผู้สร้างโปรแกรม RPG-MakerXP หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เคยรู้จัก (ทราบว่าเป็นคนญี่ปุ่น) แต่ขอประกาศต่อสาธารณะว่า โปรแกรมของท่านมีประโยชน์ต่อนักเรียนของเราเป็นอย่างยิ่ง
         สำหรับผู้สนใจ ข้าพเจ้ายินดีแบ่งปันความรู้เท่าที่ตัวเองมี เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทยของเรา หากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยและโปรดให้คำแนะนำติชมที่ด้านล่างของบล็อกจักเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อข้าพเจ้าจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
        
ขอขอบคุณ
         อ.พงศ์ปณต

 

เกริ่นนำ

RPG maker หรือ RPG School เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการสร้างเกมในรูปแบบของ RPG ที่ง่ายที่สุด เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ การกำหนดค่าต่างๆ การเขียนสคริปต์ ถูกกำหนดมาให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด เพียงแต่มีพื้นฐานการสร้างภาพกราฟิคบวกกับจินตนาการก็สามารถสร้างเกม RPG ได้แล้ว และถ้าทำความเข้าใจกับระบบต่างๆ ของตัวโปรแกรมให้ละเอียด เรายังสามารถสร้างสรรค์เกมแนวอื่นๆ นอกจากเกม RPG อีกด้วย

 จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมนั้นถือเป็นทักษะสูงสุดของการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้เปลี่ยนสถานะของนักเรียนจากผู้ใช้ (User) มาเป็นผู้สร้าง (Builder) หรือมีคำเรียกเฉพาะในทางคอมพิวเตอร์ว่านักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programmer) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นี้ จะเป็นการฝึกการเขียนโปรแกรมที่ไม่สลับซับซ้อนมาก อีกทั้งให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนประถมปีที่ 4 เป็นอย่างมาก ด้วยการสร้างเกม RPG ด้วยตนเอง

• เนื้อหา

ตัวโปรแกรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อติดตั้งโปรแกรมและเข้าสร้างเกมครั้งแรก เลือกคำสั่ง โปรเจ๊ค- สร้างโปรเจ็คใหม่ ดังรูป

 

(2)  โปรแกรมจะให้เรากำหนดชื่อของโปรเจ็ค และชื่อเกม ให้เปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการ ทั้งสองช่องเติมข้อความ มีข้อแนะนำคือควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษจะสะดวกและง่ายต่อการค้นหาเกมภายหลัง

 

 (3) เมื่อกดตกลง โปรแกรมจะเข้าสู่การสร้างเกมโดยปรากฏหน้าจอดังรูป

 

(4) ปุ่มคำสั่งที่สำคัญคือ เลเยอร์ของการสร้างฉากที่แบ่งออกเป็น ชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นบนและชั้นเหตุการณ์

ซึ่งต้องใช้ในการผสมกันเวลาสร้างรวมกันทั้ง 3 เลเยอร์ ดังภาพตัวอย่างนี้

(5) ภาพตัวอย่างของการสร้างฉากที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 (6) ขั้นต่อมาคือการทดสอบเกมว่า เล่นได้จริงหรือไม่ ให้กดที่ปุ่ม ทดสอบเกม หรือกดปุ่ม F12 โปรแกรมจะแสดงกรอบข้อความชี้แจงว่าโปรเจ็คมีการแก้ไข (เราสร้างไว้ทั้งหมด) ต้องการที่จะบันทึกหรือไม่ ในที่นี้ให้ตอบ Yes ทุกครั้ง

 

 

(7) เสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเริ่มเกมดังภาพตัวอย่างถัดไป ให้กดเลือก New Game ด้วยการกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์

 

 (8) ภาพแสดงฉากการเริ่มเกม ประกอบด้วยฉากและตัวละคร ฮีโร่

  

 

 (โปรดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนที่ 2 ต่อไป)