คำถาม
    
                        กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  


นายพเน ประสงค์ได้ซื้อรถยนต์ ๑ คันจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทตามกฏหมายไทยแต่หุ้นเกือบทั้งหมดเป็นของคนสัญชาติญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ที่แท้จริงจึงตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่สำนักงานตามตราสารจัดตั้งอยู่ในประเทศไทย ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า นายพเน เกิดในประเทศพม่าเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๓ จากนายเจ็งส่า และนางบัวทอง บิดาและมารดาของนายพเนเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อาศัยในประเทศพม่าด้านติดจังหวัดราชบุรีของประเทศไทย ทางราชการพม่าไม่ยอมรับว่า ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในประเทศพม่ามีสัญชาติพม่า ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กรมการปกครองได้บันทึกประวัติของนายพเนและครอบครัวลงในแบบพิมพ์ประวัติตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร์ และออกบัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อยให้แก่นายพเน (บัตรเขียวขอบแดง)คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้บุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยก่อน พ.ศ.๒๕๒๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายในลักษณะถาวร แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน นายพเนก็ยังไม่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดยหลักกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอยากถามว่า
๑. นายพเนมีข้อเท็จจริงอันเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับประเทศพม่าหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
๒. จะต้องใช้กฏหมายของประเทศใดในการพิจารณาสิทธิในทางทรัพย์สินของนายพเนเหนือรถยนต์อันเป็นวัตถุแห่งการซื้อขาย ? เพราะเหตุใด ? อย่างไร
๓. ใบถิ่นที่อยู่กับใบประจำตัวคนต่างด้าวมีความสำคัญอย่างไร - ออม
 


                                   คำตอบ

  1. ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับถือว่ามีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับประเทศพม่า ตามที่บุคคลดังกล่าวเกิดในประเทศพม่าจากชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง แม้ขณะนั้นอาจไม่ยอมรับว่าชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในประเทศพม่ามีสัญชาติพม่าก็ตาม

2. ถือว่าบุคคลดังกล่าวยังไม่มีสัญชาติไทย และไม่ใช่ผู้เข้าเมืองโดยชอบกฏหมายในลักษณะถาวร ใน การซื้อทรัพย์สินถ้าซื้อในประเทศไทยต้องใช้กฏหมายมหาชนของประเทศไทยในการพิจารณาสิทธิด้วย ในทางปฏิบัติ ถ้าคนต่างด้าวจะซื้อรถยนต์ และต้องการจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถยนต์นั้น ต้องมีใบอนุญาตทำงาน กรมขนส่งทางบกจึงจะยอมจดทะเบียนให้

3. ถ้าบุคคลได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ มีสิทธิขอเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายในลักษณะถาวร ได้ครับ

ในเรื่องกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คุณสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฏหมายดังกล่าวจะได้คำปรึกษาที่ละเอียดมากขึ้น ใน website www.archanwell.com