มัดธาย 1:18-25

มาเรียผู้เป็นมารดาของพระองค์ได้รับหมั้นไว้กับโยเซฟแล้ว แต่ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฎว่ามาเรียมีครรภ์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว แต่โยเซฟสามีของเธอเป็นผู้ชอบธรรม จึงไม่ประสงค์ที่จะแพร่งพรายให้เธอเกิดความอับอายจึงคิดที่จะถอนหมั้นเสียอย่างลับๆ แต่เมื่อโยเซฟยังตริตรองด้วยเรื่องนี้ ดูเถิดมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฎแก่โยเซฟในความฝันกล่าวว่า "โยเซฟบุตรหลานดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมาเรียเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ที่บังเกิดในครรภ์ของเธอนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอจะคลอดบุตรชาย แล้วเจ้าจงตั้งชื่อท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่จะช่วยพลไพร่ของท่านให้รอดจากความบาปของเขาทั้งหลาย" การที่เป็นมาทั้งนี้ก็เพื่อจะสำเร็จพระคำซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า "ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชาย และคนทั้งหลายจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล" (แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเรา) ครั้นโยเซฟตื่นขึ้น ก็กระทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้น คือได้รับนางมาเป็นภรรยาของตน แต่โยเซฟมิได้ร่วมหลับนอนกับเธอจนเธอคลอดบุตรชายและได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

อ้างอิงจาก พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่