สพฐ.  ม. 5.5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  เขียน  หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
          ม. 5.5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          ม. 6.6.3  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา

เพิ่มบันทึกที่ 3  คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้  หน่วยที่ 1  ให้น ักเรียนตอบคำถามลงในบันทึกที่ 3  หรือสมุดบันทึกวิชาคอมพิวเตอร์  โดยศึกษาจากเนื้อหาประกอบการเรียนหน่วยที่  1  ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว

                        

          ข้อ 1  ถ้าพูดถึง "บ้าน"  นักเรียนนึกถึงภาพอะไร ?  และบ้านมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร ?

              นึกถึงภาพที่มีคนอยู่ร่วมกัน บ้านมีความสำคัญ คือ เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย

          ข้อ 2  จงบอกความหมายและความสำคัญของครอบครัว ?

           ความหมายคือการอยู่ร่วมกันของหญิงชายที่เป็นสามีภรรยากันให้กำเนิดบุตรคือลูก

           ความสำคัญคือ เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่สุดในสังคม เป็นสถาบันแห่งแรกที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม

          ข้อ 3  จงเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบของบ้านในเมืองและบ้านในชนบท ?

 

                  บ้าน ในเมืองมักจะสร้างเป็นตึกแถวเพราะมีพื้นที่จำกัดบ้านแต่ละหลังมักอยู่ติดๆ กันแต่บ้านในชนบทมักจะสร้างเป็นบ้านหลังที่มีบริเวณและบ้านจะสร้างห่างๆกัน ออกไปแต่เดดินไปมาหาสู่กันได้

          ข้อ 4  จงเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยและครอบครัวประเทศตะวันตก ?

            ครอบครัวคนไทย มักเป็นครอบครัวขยาย ผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือเด็ก เน้นความเคารพผู้อาวุโสเด็กชายมีอิสระมากกว่าเด็กหญิง เคารพกันด้วยการไหว้

           รอบครัวตะวันตก เป็นครอบครัวขนาดเล็ก เลี้ยงแบบประชาธิปไตย เด็กชายและหญิงมีอิสระเท่ากันเคารพกับด้วยการจับมือ

          ข้อ 5  ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว  นักเรียนจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

           1.ให้ความร่วมมือกันทุกคนในครอบครัว

           2.ไม่เอาเปรียบใคร

          3.ห่วงใยทุกๆคน

          4.มีน้ำใจกับผู้อื่น

          5.รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

          ข้อ 6  โลกปัจจุบันเป็นโลกของสังคมประชาธิปไตย  นักเรียนคิดว่าครอบครัวควรทำหน้าที่อย่างไร ?

         1.ให้ความเป็นอิสระกับทุกๆคนในครอบครัวในการแสดงความคิดเห็นหรือ  เลือกสิ่งต่างๆ

             2.ใช้หลักการฟังเสียงข้างมากในการตัดสิน

            3. คนในครอบครัวปฏิบัติตนให้ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิของคนในครอบครัว

          ข้อ 7  "งานส่วนตัว"  หมายถึงงานอะไรบ้าง ?  จงเขียนงานส่วนตัวที่นักเรียนทำด้วย "ตนเอง"  ตั้งแต่ตื่นนอน ?

         งานส่วนตัว คืองานที่ทำด้วยตัวเองเป็นงานที่ให้ผลประโยชน์กับตนเองเมื่อปฏิบัติ

           งานที่ทำตั้งแต่ตื่น คือ อาบน้ำแปรงฟัน  เก็บที่นอน ทานอาหาร

งานส่วนรวมคืองานที่สมาชิกทุกคนทำร่วมกัน เช่นการล้างห้องน้ำ กวาดบ้าน  รดน้ำต้นไม้

          ข้อ 8  "งานส่วนรวม"  หมายถึงอะไร ?  นักเรียนสามารถทำงานส่วนรวมอะไรได้บ้าง ?


            งานส่วนรวมคืองานที่ทุกคนร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

           านที่เราสามารถทำได้คือ รดน้ำต้นไม้ ล้างจาน กวาดบ้าน ล้างห้องน้ำ

          ข้อ 9  กระบวนการจัดการและการทำงานบ้าน  มีอะไรบ้าง ?

           1.เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเวลา ว่างานมีอะไรบ้างที่ต้องทำกี่วัน มีสมาชิกคนไหนว่าเวลาไหน

           2.วางแผนว่าสมาชิกคนไหน ต้องการจะทำงานอะไร ถนัีดในสิ่งไหน

           3.ลงมือปฏิบัติตามแผน ทำอย่างมีความรับผิดชอบ

           4.ประเมิณงานและปรับปรุงหากเกิดข้อผิดพลาด ให้คำแนะนำแก่กัน หรือชื่นชมกัน

          ข้อ 10  ยกตัวอย่างขั้นตอนการทำงานใดงานหนึ่งมาพอสังเขป ?

          ขั้นตอนการซักผ้า

         1.นำผ้าที่แยกประเภทแล้วใส่ลงในเครื่องซักผ้า

         2.ใส่ผงซักฟอกในถัง

         3.กดตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับน้ำหนักของผ้า

         4.ปิดผา

         5.กดปุ่มเริ่มทำงาน

         6.รอจนครบเวลาแล้วนำผ้าออกไปตากได้