คำไวพจน ์คือคำมูลที่มีรูปคำและออกเสียงต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน  เช่น
ดอกไม้  :   บุปผา   บุษบา   บุษบง  บุหงา   บุหงัน   ผกา   มาลี   มาลย์
นก         :   บุหรง   ปักษา   ปักษิน   วิหค   สุโนก
ช้าง       :    กรี   คช   นาค   สาร   หัตถี   ไอยรา   ดมไร   ดำรี   เจ่ง   หัสดี

ที่มา

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/trang/punnipa_ch/sec02p02.html