พืชดอก

               ลักษณะพืชมีดอกมีลักษณะที่สำคัญ คือ พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว  มีดอกและอาศัยดอกสืบพันธุ์  โดยใช้ดอกเป็นที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเกสรตัวผู้  แล้วเกิดเป็นต้นอ่อนขึ้นภายในเมล็ด  ซึ่งจะงอกเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป ซึ่งเราจัดเป็นพืชชั้นสูงพืชมีดอกส่วนใหญ่เป็นพืชที่พบเห็นได้ทั่วไป  เช่น มะลิ  กุหลาบ  มะม่วง  ชบา  ตำลึง ถั่ว  มะละกอ  เป็นต้น  พืชมีดอกบางชนิดนักเรียนอาจไม่เคยเห็นดอกเลย เนื่องจากมีขนาดเล็กมาหรือใช้เวลานานหลายปีกว่าจะออกดอก เช่น ไผ่  ตะไคร้ โกสน  เป็นต้น

 

ส่วนประกอบของพืชดอก

                พืชดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น  พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่าง ๆ  ครบสมบูรณ์ คือราก  ลำต้น  ใบ  ตา  ดอก ผล และเมล็ดมีไว้เพื่อสำหรับขยายพันธุ์

                พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิดมีทั้งที่ขึ้นอยู่บนบกและอยู่ในน้ำ  ได้แก่

-          พืชดอกที่อยู่บนบก  ได้แก่  มะม่วง  ชบา  กุหลาบ มะเขือ มะขาม มะพร้าว ฟักทอง  มะละกอ มะลิ  มะกอก

-          พืชดอกที่อยู่ในน้ำ  ได้แก่  บัว  สันตะวา  ผักตบชวา  ผักบุ้ง ผักกระเฉด  จอก  แหน  พืชดอกแบ่งได้  2  ประเภท

1.     พืชยืนต้น คือพืชที่มีอายุยืนส่วนต่างๆ  ของลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดอายุ  ออกดอกออกผลได้หลายครั้ง  เช่น  ยางพาราและไม้ผล  ต่าง ๆ พวกมะม่วง มะพร้าว มะขาม  กระท้อน  เป็นต้น

2.     พืชล้มลุก  คือพืชที่มีการเจริญเติบโตเพียงแต่ออกดอกออกผลในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ตาย  พืชล้มลุกที่จำเป็นสำหรับมนุษย์มากได้แก่  พืชจำพวกผักต่าง ๆ  ผักกาด  ผักชี  ต้นหอม  กะหล่ำปลี  บวบ  ฟักทอง ฯลฯ

ดอกและส่วนประกอบของดอก

1.       กลีบเลี้ยง  เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดอก  มีหน้าที่หุ้มและป้องกันดอกอ่อน

2.       กลีบเลี้ยง เป็นส่วนที่ถัดเข้าไป มีกลิ่นหอม มีสีสวยงาม  ทำหน้าที่ล่อแมลงให้ผสมเกสร

3.       เกสรตัวผู้  ประกอบด้วยอับละอองเกสรตัวผู้ เพื่อสร้างละอองเกสรตัวผู้เรียงเป็นวง

4.       เกสรตัวเมีย เป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของดอก ซึ่งประกอบเป็น  ส่วน คือ  เกสรตัวเมีย  รังไข่และไข่อ่อน

ดอกแบ่งออกเป็น  4  ประเภท คือ

1.       ดอกสมบูรณ์  คือดอกที่มีส่วนประกอบของดอกครบทั้ง  4  ขั้นคือ กลีบเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรตัวผู้  เกสรตัวเมีย

2.       ดอกไม่สมบูรณ์ คือดอกที่ขาดส่วนประกอบบางชั้นไป  ทำให้มีเพียง  1 , 2 หรือชั้น  เช่น  ดอกมะละกอ  ดอกหน้าวัว

3.     ดอกสมบูรณ์เพศ  คือดอกที่มีชั้นของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียครบถ้วน แต่อาจมี   กลีบดอกหรือกลีบเลี้ยงในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้

4.     ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือดอกที่มีชั้นของเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมีย เพียงอย่างใด      อย่างหนึ่งเท่านั้น โดยอาจจะมีชั้นของกลีบดอกและกลีบเลี้ยงครบถ้วน