บสย.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดขึ้นตาม"พระราชบัญญัติบริษัติประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม"เพื่อรับโอนกิจการของกองทุนประกันสินเชื่อ ทั้งหมด(กสย.)การที่มีการจัดตั้งบริษัติประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมก็เพื่อ

1.ช่วยให้ภาคธุรกิจขนาดย่อมได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากที่สุด

2.ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั้นใจในการให้สินเชื่อกับธุรกิจขนาดย่อมมากที่สุด

3.เร่งกระจายสินเชื่อไปยังทั่วประเทศได้เร็วขึ้น

4.ทำให้การพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฯบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บสย.คือสถาบันคำประกันสินเชื่อแห่งชาติทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SME,s ทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว่างขวาง ภายใต้ทิศทางการพัฒนา sme,s ของรัฐบาล

น.ส.เจนจิรา  รัตนา  เลขที่3 หาข้อมูลเต็มที่ค่ะ....