ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) 
รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301) ชั้น ป.6

ผู้วิจัย     นายชัยวัฒน์ ปิลวาสน์   

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
               (1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 
               (2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
            กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 25 คน โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ได้มาโดยการเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling ) 
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชนิด คือ
                (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิเคราะห์ข้อมูล
                 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 95.45/95.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ก่อนเรียน
( = 15.64, S.D. = 1.47) และหลังเรียน ( = 19.16, S.D. = 0.8) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) รายวิชา การทำผ้าบาติก (ง 23301) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด
               ผลจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และโดยภาพรวมผู้เรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุด ทำให้โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการรับรองการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะในมาตรฐานที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับดี

ที่มา:   นายชัยวัฒน์ ปิลวาสน์ ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะครูชำนาญการ อันดับ คศ.2
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
http://www.kruthai.info/board_vijai/show.php?Category=vijai&No=4360