โครงการ ประหยัดและออม
1. ชื่อโครงการ ประหยัดและออม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
3. หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งยั่วยุให้ประชาชนใช้เงินกันอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้เกิดอาการของใช้ไม่ซื้อของซื้อไม่ใช้  และในยุคนี้ข้าวของที่จำเป็นมักจะมีราคาแพง การประหยัดและการออมจึงมีความสำคัญมาก
4. วัตถุประสงค์
1. นักศึกษามีเงินเก็บและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. นักศึกษารู้จักประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
5. เป้าหมาย
                                  ด้านปริมาณ
                                      ตัวชี้วัด
นักศึกษามีเงินเก็บออม 
จำนวน 1,600 คน
 
ปัญหาเรื่องนักศึกษายากจนลดลง
                                  ด้านคุณภาพ
                                      ตัวชี้วัด
-นักศึกษาไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย
-นักศึกษามีเงินเก็บออม
 
ปัญหาเรื่องนักศึกษายากจนลดลง
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2551 ถึง ปัจจุบัน
7. กิจกรรม
1. รับฝากเงินของนักศึกษาให้สามารถฝากตั้งแต่ 1 บาท ขึ้นไป และถอนได้ตั้งแต่ 1 บาท ขึ้นไป แต่เวลาถอนจะให้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
2. จดบันทึกหลักฐานทุกครั้งที่มีการถอนเงินและฝากเงิน
3. เมื่อจบการศึกษาแล้วเงินที่เหลือจากการออมจะส่งคืนนักศึกษาโดยมีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่มีเงินฝากมากที่สุด
4. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
8. ขั้นตอนการดำเนินการ
 
 ที่
 
กิจกรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
 
ตัวชี้วัด
 
1.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาการดำเนินงาน
 
มิถุนายน 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกันวางแผนงาน
 
2.
รับฝากเงินและถอนเงินแก่นักศึกษา
 
มิถุนายน 2551
นักศึกษารู้จักเก็บออมมมากขึ้น
 
3.
ทำหนังสือหลักฐานการเงิน
 
มิถุนายน 2551
ผู้รับผิดชอบโครงการทำหน้าที่เหรัญญิก
 
4.
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
 
มิถุนายน 2551
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
 
5.
นำข้อเสนอแนะมาสรุปเพื่อใช้ปรับปรุงในการดำเนินงาน
 
มิถุนายน 2551
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษารวมรวบข้อมูล
 
6.
คืนเงินแก่นักศึกษาพร้อมให้ดอกเบี้ยผู้ที่มีเงินฝากมากที่สุด
เมื่อนักศึกษาคนนั้นๆจบการศึกษา
นักศึกษานำเงิน ปันผล ไปเรียนต่อ
 
9. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
10. งบประมาณ
                       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ใช้เงินบำรุงการศึกษา  (เงินกิจกรรมนักศึกษา)
หมวดรายจ่าย
                                 รายการ       
                       จำนวน
                    หมายเหตุ
ค่าดอกเบี้ย
500 บาท
 
                        รวม
500 บาท
 
หมายเหตุ  ทุกรายการเฉลี่ย
11. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. เงินที่นักศึกษานำมาฝากอาจจะขาดหรืออาจจะเกิน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย
2. นักศึกษารู้จักการประหยัดอดออม
3. นักศึกษามีเงินไว้ใช้ในการศึกษาต่อ
13. การติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
- ภาพถ่าย
- พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                             ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                       (  นายบรม  เลขาวัฒนานุกิจ  )
                                                             นายกองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
                                                                     หน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
   (  นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์  )                                          (.....................................)
              ครูที่ปรึกษาโครงการ                                                              ครูที่ปรึกษาโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
          (  นายรุ่งเรือง  สูยะนันท์  )                                        (  นายปราโมทย์  ดำทิพย์  )
       หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา                                           รองผู้อำนวยการพัฒนาการฝ่ายศึกษา
                                                              ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                        (  นายอรชุน   จันทร์นวล  )
                                                                   ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาลัยเทคนิคระนอง