ดิฉันได้ทำวิจัย ภาษาไทย ชั้น ป.1 ค่ะ เป็นชุดกิจกรรมประกอบการเรียน เรื่อง สระ เพราะนักเรียนในชั้นมีปัญหาในการจำสระ เลยต้องหาวิธีค่ะ เลยจะขอเผยแพร่ ท่านผู้อ่านสามารถติ ชม แนะนำได้นะคะ ยินดีรับคำแนะคำค่ะ

                     

 การพัฒนาชุด"กิจกรรมกลวิธีการอ่านและการเขียนสระไทยแนวใหม่"

                                                                                        ผู้วิจัย  นางสุรางค์ จันทร์ผกา

 

การจัดทำชุด"กิจกรรมกลวิธีการอ่านและการเขียนสระไทยแนวใหม่" มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุด"กิจกรรมกลวิธีการอ่านและการเขียนสระไทยแนวใหม่"ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาผลการใช้ชุด"กิจกรรมกลวิธีการอ่านและการเขียนสระไทยแนวใหม่"  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นร.ชั้นป.1/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปีการศึกษา 2550 จำนวน 23 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่หนังสือชุด"กิจกรรมกลวิธีการอ่านและการเขียนสระไทยแนวใหม่" จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบหลังเรียน 10 ฉบับ  แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย และแบบฝึก   สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าที   ผลการศึกษา พบว่า 1)ชุดกิจกรรมกลวิธีการอ่านและการเขียนสระไทยแนวใหม่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ ได้สูงกว่า 80/80 ทั้ง 10 ชุด   

 

ตัวอย่างงานค่ะ