หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( เขตพื้นที่ในเมือง )

                                    นิสิตทุกคนทราบกันดีว่าหอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีสิ่งเอื้อ

            อำนวยต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  อีกทั้งยังสะดวก  ปลอดภัย  การเดินทางมาเรียนก็ง่าย  นิสิต

            ชั้นปีที่ 1 ทุกคน  ไม่ว่าจะเป็น  คณะ  หรือสาขาวิชาใด  ก็ต้องอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย

            มหาสารคาม  เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยจะได้ดูแลนิสิตได้ทั่วถึง

                การให้บริการแก่นิสิต

             -  มีห้องพักที่เป็นแบบ 2 คน และ 4 คน

             -  เป็นห้องน้ำรวมและห้องน้ำในตัว

             -  ภายในห้องพักมีตู้ โต๊ะ เตียง ที่นอน เก้าอี้

             -  บริการอินเตอร์เน็ตภายในหอพัก และมีน้ำให้ใช้อุปโภค บริโภคฟรี

             -  ไฟฟ้า  ถ้าใช้เกินอัตราที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดคิดตามหน่วยที่ใช้

             -  มีห้องอ่านหนังสือพิมม์  และดูทีวี

             -  ในแต่ล่ะหอพัก  จะมีพี่หอคอยดูแล

             -  ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง