ระบบการเขียนภาษาไทยเป็นระบบที่ใช้ตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ มาประกอบเป็นพยางค์และคำ ในการเขียนคำให้ถูกต้องจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้สระพยัญชนะและวรรณยุกต์ ตลอดจนการเขียนคำในลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น การเรียนชื่อเฉพาะการเขียนราชทินนาม การเขียนอักษรอักษรย่อ รวมทั้งการเขียนชื่อเมือง ชื่อประเทศ และการใช้เครื่องหมายประกอบคำ คู่มือที่ช่วยให้เขียนคำได้ถูกต้อง คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งทางราชการ ประกาศให้ถือเป็นแบบอย่างในการเขียน