การเดาความหมายของคำศัพท์โดยวิเคราะห์จากบริบท

(Guessing the Meanings of Words from Context)

 

 

การหาความหมายของคำศัพท์โดยอาศัยบริบท(Context) เป็นวิธีที่จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน เพราะไม่ต้องเสียเวลากับการเปิดหาความหมายจากพจนานุกรม ซึ่งในบริบทมักจะมีตัวชี้แนะ (Clue) เป็นตัวบ่งบอกความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้น

1. ความหมายของบริบท

บริบท (Context) คือ ข้อความ หรือกลุ่มคำ ที่อยู่แวดล้อมคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคย หรือ

ไม่ทราบความหมาย

 

2. ความหมายของตัวชี้แนะ

ตัวชี้แนะ (Clue) คือ คำ กลุ่มคำ หรือข้อความ ที่ชี้หรือบ่งบอกความหมายของคำศัพท์

ที่ปรากฎในบริบท มักจะเรียกว่า ตัวชี้แนะในบริบท (Context Clue)

==>ตัวชี้แนะในบริบท (Context Clue) มีหลายประเภทแต่ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างของ  ตัวชี้แนะในบริบทประเภทให้คำจำกัดความ (Context Clue of Definition)

verb to be                       mean(s/ed)                   to be called

to be defined as             to be known as              to be a type of

refer to                           can be thought of         may be seen as

to be a kind of               to be regarded as           to be the name given to

consist of                      can be defined as          may be described as

what this means is       comma ,                        dash -

parentheses ( )              colon :

ตัวชี้แนะทั้งหมดนี้มีความหมายว่า "คือ, หมายถึง, เรียกว่า, หมายความว่า"

Ex.

Circulate means to move around and return to the same place.

-คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย : Circulate

-ตัวชี้แนะ : means

-ข้อความที่เป็นคำจำกัดความ : to move around and return to the same place

-ดังนั้นความหมายของ Circulate คือ การเคลื่อนที่ไปมาเป็นวงกลม

 

This explains why anorexias (people with no sense of smell) may have difficulty

appreciating food flavor.

-คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย : anorexias

-ตัวชี้แนะ : ( )

-ข้อความที่เป็นคำจำกัดความ : people with no sense of smell

-ดังนั้นความหมายของ anorexias คือ คนที่ไม่มีประสาทสัมผัสรับกลิ่น

 ลองทำแบบฝึกหัดหน่อยมั้ยจ๊ะ : http://www.pkn.ac.th/sereenun/CONTEXT4.doc

ที่มา http://www.eng.ru.ac.th/announcement/englishthinking.pdf