ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราควรมีความรู้ในการสร้างคำหรือเพิ่มพูนศัพท์ของตนเองให้กว้างขวางขึ้น ดังนั้นนักเรียนควรมีความรู้ทางกระบวนการเติมวิภัตติปัจจัย (affixations)ดังนี้
1. Prefixes คำเติมหน้า หรือที่เรียกว่าอุปสรรค คำกลุ่มนี้ใช้เติมหน้าคำหลัก (root word)เช่น
un + happy = unhappy
(un คือ prefix happy คือ root word)
un + kind = unkind
(un คือ Prefix kind คือ root word)
*
เวลาเติม Prefix "un" หน้า root word จะเปลี่ยนความหมายให้เป็นตรงข้าม
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Prefixes บางตัวอย่างที่พบบ่อย ๆ
1.1 Prefixes ที่เปลี่ยนความหมายให้เป็นทางลบ (negative) un, non, in, dis เช่น
reasonable - unreasonable
sense - nonsense
appropriate - inappropriate
agree - disagree
like - dislike
1.2 Prefixes ที่เติมแล้วเปลี่ยน root word ให้มีความหมายตรงข้ามได้แก่ un., d., dis…
happy - unhappy
classify - declassify
organized - disoganized
1.3 Prefixes ที่เติมข้างหน้าแล้วเปลี่ยน root word ไปในทางไม่ดีหรือไม่พอเพียง เช่น
mis…, mal…., pseudo……..
understand - misunderstand
function - malfunction
religious meeting - pseudo religious meeting
1.4 Prefixes ที่บอกเกี่ยวกับขนาดและดีกรี (มาก / น้อย) เช่น super…, sub…, over…,
under…, hyper…, mini…,
market - supermarket
standard - substandard
estimated - overestimated, underestimated
skirt - miniskirt
1.5 Prefixes ที่เกี่ยวข้องกับเวลาและลำดับ เช่น pre…., post…., ex…., re….
test - pre - test / post - test
husband - ex-husband
play - replay
1.6 Prefixes ที่เกี่ยวกับจำนวน เช่น uni…., mono…., bi…., tri…. Multi…., poly….
lateral - unilateral
tone - monotone
lateral - bilateral
cycle - recycle
media - multimedia
technics - polytechnics

           ข้อสังเกต (สำหรับการเติม prefix "in")

. ถ้าคำขึ้นต้นด้วย "I" prefix "in" จะเป็น "il" เช่น legal - illegal
. ถ้าคำขึ้นต้นด้วย "m, b, p" prefix "in" จะเป็น "im" เช่น possible - impossible
. ถ้าคำขึ้นต้นด้วย "r" prefix "in" จะเป็น "ir" เช่น regular - irregular

“Prefix”

Prefix (อุปสรรค) ใช้เติมหน้าคำ ทำให้ความหมายของคำศัพท์นั้นเปลี่ยนไป ได้แก่

 

Prefix

Meaning

Example

ex-

out , beyond , former (ออก / นอก , พ้น , เก่า)

ex-husband , ex-wife , ex- president ,

ex- principle

co-

together with (ร่วม)

co – operate , co - educational

anti-

against (ขวาง , สกัดกั้น)

antibody , antibiotic , anti - social

ante- , pre

before (ก่อน , หน้า)

antedate (การลงวันที่ก่อนวันจริง)

mis-

wrong (ผิด)

misjudge , misunderstand

dis- , un- , non-

im- , in- , ir- , il-

not (ไม่)

discourage , uncomfortable , nonstop ,

impossible , invisible , irregular , illegal

re-

again , back (อีกครั้ง , ใหม่)

rewrite , repay (จ่ายกลับ) , reopen

post-

after , behind , later (หลัง , เก่า)

post-test , post –graduate

over-

excessively , too much (มากเกินความจำเป็น)

overload , overweight , overact ,

overrate (ประเมินค่าสูงเกินไป)

super-

above , over , superior to (เหนือขั้น , เหนือ , เกินขั้น)

supernatural , superman , supernumerary

(มีจำนวนเกิน) superpower

sub-

under (ใต้) , beneath , divided (แบ่งย่อย)

subcutaneous (ใต้ผิวหนัง) , submarine (เรือดำน้ำ) , substation (สถานีย่อย)

trans-

across , beyond , over ข่าม , ผ่าน , ตลอด)

transpacific (ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก) transplant (ย้ายเพาะปลูก)

poly- , multi-

many , more than two (มากมาย , หลาย)

polyclinic , multipurpose

 

 - - - > มาลองทำแบบฝึกหัดกันหน่อยซิ <- - -

1. Make these words negative by adding the prefix “in” or “un”

 

1. …….acceptable                     2. …….admissible                      3. …….defensible

4. …….bearable                       5. …….usable                            6. …….palatable

7. …….reasonable                    8. …….thinkable                        9. …….believable

10. …….eligible                      11. …….workable                     12. …….different

13. …….readable                    14. …….printable                     15. …….beatable

16. …….desirable                   17. …….teachable                     18. …….pronounceable

 

 2. Make these words negative by adding the prefix “in” or “un” or “dis”. Some them use both prefixes with slightly different meaning.

 

1. …….satisfied                     2. …….appear                        3. …….convenient

4. …….please                       5. …….grace                          6. …….obey

7. …….fortunate                   8. …….efficient                      9. …….loyal

10. …….favourable             11. …….approve                    12. …….believe

13. …….comfort                14. …….oblige                       15. …….graceful

16. …….order                   17. …….famous                     18. …….frequent

19. …….like                      20. …….creditable

3.Form adjectives by adding the prefixes “mis” or “dis” to these past participles. Some can take both prefixes.

 1. …….taken                            2. …….judged                         3. …….inclined 

 4. …….translated                      5. …….liked                            6. …….ordered

 7. …….directed                        8. …….informed                      9. …….continued

10. …….affected                      11. …….used                           12. …….spelled

13. …….pleased                      14. …….constructed                  15. …….applied

16. …….laid                           17. …….placed                          18. …….counted

19. …….understood                20. …….appropriated                21. …….trusted

!!!!ชัยโย...........ได้คะแนนเต็มเลย.........ง่ายอย่างงี้นี้เอง!!!!

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.edu-eng.com Thankๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ you