ค่าคงที่ ทำหน้าที่คล้ายตัวแปล ใช้ในการเก็บค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยตัวแปรและค่าคงที่จะมีชื่อสำหรับอ้างอิงในโปรแกรม และตัวแปรจะมีชนิดข้อมูลที่บอกว่าตัวแปรสามารถเก็บค่าอะไรได้บ้าง

การประกาศตัวแปร

1. กำหนดตัวแปรโดยใช้คำสั่ง

Dim varname [AS type] [varname[As type]]...

ep. Dim A As string หมายถึง ตัวแปร A จะรับข้อมูลที่มีค่าเป็นข้อความ

2. กำหนดประเภทของตัวแปร

varname<Type Identifier>

ep. A$ = "Beijing 2008" หมายถึง กำหนดค่าให้กับตัวแปร C มีค่าเป็นข้อความ Beijing 2008

กฎการตั้งชื่อตัวแปร

  1. ชื่อของตัวแปรยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร
  2. ตัวแปรตัวแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเสมอ A-Z
  3. ตัวอักษรตัวถัดไปจะเป็นตัวอักษร A-Z หรือ 0-9 หรือ -
  4. ตัวอักษรตัวสุดท้ายสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ % $ # @ ! &
  5. ชื่อของตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับคำเฉพาะ
  6. ชื่อตัวแปรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้

โอเปอร์เรเตอร์

การบวก +

การลบ -

การคูณ *

การหาร /

การหารแบบจำนวนเต็ม ฃ

การหารเอาเศษ Mod

การยกกำลัง ^

 

 

รู้จักกับตัวแปร  ค่าคงที่และชนิดของข้อมูล

                ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ใน VB6  นั้นบางครั้งเราจำเป็นต้องมีการจำข้อมูล  เช่น  เมื่อต้องการคูณเลข 2 จำนวน  เรานำเลข 2  จำนวนนั้น  เขียนลงบนกระดาษแล้วคูณกัน  ซึ่งกระดาษทดทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยความจำชั่วคราว  เป็นต้น  ตัวแปรใน  VB6  ความหมายทำนองเดียวกัน  คือ  มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราวในระหว่างการทำงานของโปรแกรม  ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้

                สำหรับค่าคงที่ที่ทำหน้าที่คล้ายกับตัวแปร  เพียงแต่ค่าของมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามการทำงานของโปรแกรม  ค่าคงที่มีประโยชน์ในการเก็บค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น  เก็บค่าคงที่ที่ใช้คำนวณเกี่ยวกับวงกลม  เป็นต้น  ทั้งตัวแปรและค่าคงที่จะมีชื่อสำหรับใช้อ้างอิงในโปรแกรม  และตัวแปรจะมีชนิดข้อมูลที่บอกว่าตัวแปรสามารถเก็บค่าอะไรได้บ้าง  เช่น  ตัวแปรชนิดตัวเลขจะไม่สามารถเก็บข้อความได้  เป็นต้น  การใช้ชนิดข้อมูลให้เหมาะสมจะทำให้โปรแกรมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของข้อมูล (Data  Type)

Visual  Basic  ได้แบ่งข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ  ดังนี้

ประเภทของตัวแปร

สัญลักษณ์

เนื้อที่ที่ใช้งาน

Byte

Boolean

String(จำกัดความยาว)

String(ไม่จำกัดความยาว)

Integer

Long

Single

Double

Currency

Variant

Variant

Date

Object

ไม่มี

ไม่มี

$

$

%

&

!

#

@

-

-

ไม่มี

ไม่มี

1 Byte

2 Bytes

10 Bytes

ความยาวของข้อความ

2 Bytes

4 Bytes

4 Bytes

8 Bytes

8 Bytes

16 Bytes

22 Bytes

8 Bytes

4 Bytes

 

รายละเอียดของข้อมูล

1.  String                               ใช้เก็บข้อความต่างๆหรือชุดตัวเลขในรูปแบบของข้อความ

2.  Integer และ Long          ใช้เก็บค่าของตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่ง  Long  จะเก็บค่าตัวเลขที่มีขนาดใหญ่

3.  Single และ Double        ใช้เก็บค่าของตัวเลขจำนวนจริง  ซึ่ง  Double  จะเก็บค่าจำนวนจริงที่มีขนาดใหญ่

4.  Currency                         ใช้เก็บค่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเงิน

5.  Variant                             ใช้เก็บค่าอะไรก็ได้  โดยจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของข้อมูลที่มันจัดเก็บ

6.  Boolean                            เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ)

7.  Date                                  ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลา

8.  Object                               ใช้อ้างอิง  Object  ใดๆ

9.  Byte                                  ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบ  Binary

 

การประกาศตัวแปร

การประกาศค่าตัวแปร  ใน Visual Basic  นั้น  ทำได้  2  วิธี  คือ

1.  กำหนดตัวแปรโดยใช้คำสั่ง

          Dim  varname [AS type]  [,varname [As type]]…

             โดยที่  varname   หมายถึง   ชื่อตัวแปร

                          type        หมายถึง   ประเภทข้อมูล

             การกำหนดลักษณะนี้  สามารถกำหนดได้ทั้งในส่วนทั่วไปและต้นโปรแกรมของแต่ละ

Procedure  หรือ  ฟังชัน  แต่ทั้ง  2  วิธี  จะมีข้อแตกต่างกันคือ  ตัวแปรที่ประกาศไว้ในส่วนทั่วไปจะ

เป็นตัวแปรส่วนกลางที่ Procedure หรือฟังชันต่างๆ  ภายใน  Form  เดียวกันสามารถใช้งานได้  แต่

กรณีที่ประกาศไว้ใน Procedure  หรือฟังชัน  ตัวแปรที่ประกาศไว้ จะใช้ได้ภายใน Procedure หรือ

ฟังชันที่มีการประกาศตัวแปรนั้นไว้เท่านั้น

2.  การกำหนดประเภทของตัวแปรจะทำในรูป

                     varname<type ldentifier>

             เช่น  Unitl , [email protected] เป็นต้น  ซึ่งการกำหนดตัวแปรประเภทนี้  ตัวแปรจะเขียนในลักษณะแบบนี้ตลอดการใช้งานใน Procedure นั้น  และจะถือว่าเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดให้ใช้งานเฉพาะใน Procedure หรือฟังชันนั้นเท่านั้น

 

 กฎการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่

1.       ชื่อของตัวแปรยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร

2.       ตัวแปรตัวแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเสมอ A-Z

3.       ตัวอักษรตัวถัดไปจะเป็นตัวอักษร  A-Z  หรือ 0-9  หรือ (-)

4.       ตัวอักษรตัวสุดท้ายนั้นสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์พิเศษเพื่อแสดงถึงความหมายของตัวแปรก็ได้

5.       ชื่อของตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกับคำเฉพาะ

6.       การตั้งชื่อตัวแปรนั้นสามารถที่จะพิมพ์ตัวเล็กหรือพิมพ์ตัวใหญ่ก็ได้

 

ตัวอย่างโปรแกรมที่มีการประกาศ  และเรียกใช้ค่าคงที่

คำสั่ง

Private  Sub  Form_Load()

Const ms = “Microsoft”

Const vb = “Visual basic”

Const ver = 6

Debug.Print ms + “” + vb + “” + Cstr(ver)

End  Sub