หลักสูตรคืออะไร

                          หลักสูตร คือ เอกสารที่กระทรวงศึกษาบรรจุแผนงานหรือโครงการ และเนื้อหากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และหลักสูตรที่ดีต้องมีองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน ได้แก่จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ การนำหลักสูตรไปใช้ และการวัดผลประเมินผล แต่ละองค์ประกอบจะต้องมีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กัน

                          รูปแบบของหลักสูตรมีอยู่หลายประเภท กล่าวคือหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรสัมพันธ์วิชา  หลักสูตรหมวดวิชา หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม และหลักสูตรบูรณาการ รูปแบบของหลักสูตรดังกล่าวและได้นำมาใช้มากในการจัดทำหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ในการจัดหลักสูตรนั้นอาจจะใช้รูปแบบหรือประเภทของหลักสูตรหลายไอย่างมาผสมและผสานกันเพื่อให้ได้หลักสูตรนั้นเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนหรือเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  รวมทั้งลักษณะของวิชาที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

 

ที่มา:จากการเรียนรู้วิชาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา