ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจหนึ่ง

ของครูประถม คือ  ต้องสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

สำหรับโรงเรียนที่ มีนักเรียนเป็นมุสลิมส่วนมาก มักจะประสบปัญหา เด็กอ่่านหนังสือไม่ออก ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูประถมโดยเฉพาะพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ตระหนักและรู้ดี และมีการคิดหากระบวนการแก้ปัญหา้โดยใช้วิธีการหลายๆวิธีการ เช่น วิจัยชั้นเรียน  การสอนซ่อมเสริม การเข้าค่ายภาษาไทย การบูรณาการภาษาไทยกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

 

 

 


 

 


 


 


 

   

ก. เอ๋ย ก.ไก่


และผมมีตัวอย่าง แบบฝึกอ่านภาษาไทย ทำมาเรียบร้อยดี เป็นไฟล์ ms_word

ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างดี ลองโหลดกันนำไปใช้นะครับ

http://learners.in.th/file/kroowinai/view/114483

 

เครดิต :  http://cont-test.obec.go.th/หองสมดดจตอล/tabid/36/Default.aspx