ระวัติ

 จากการจัดนิทรรศการ "ทางก้าวหน้า" ของชมรมพุทธฯ ๖ สถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ จากนั้นการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของชมรมพุทธฯ ในระดับอุดมศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

 
        จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ศิษย์เก่าชมรมพุทธศาสตร์จำนวนหนึ่ง จากหลายสถาบัน ได้รวมกันเป็นกลุ่มทำงาน อุทิศตนเพื่อรองรับภารกิจในการประสานงาน ต่อจากชมรมพุทธศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ จนถึงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๐
 
        ต่อมาได้กราบอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์อุปถัมภ์ และได้ใช้ชื่อ "ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้หยั่งลึกในใจของเยาวชนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง
 
        "ทางก้าวหน้า" จัดสอบเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่มี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนทั่วประเทศ ทุกระดับชั้น ได้หันมาสนใจธรรมะ "มงคลสูตร ๓๘ ประการ" และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนับล้านคน
 
        "ทางก้าวหน้า" ได้รับมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ และได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาติ ให้เป็นหนึ่งใน "โครงการทศวรรษแห่งสันติภาพและความไม่รุนแรง" นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
        เพราะครู คือ ต้นแบบแห่งความรู้คู่คุณธรรมของศิษย์ หากครูมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม อุดมการณ์ และกำลังใจในการสอนศีลธรรมมากเพียงใด นั่นหมายถึงความสำเร็จของการสร้างคนให้เป็นคนดีมากเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมระดับครูอาจารย์ อาทิ การสอบ "ทางก้าวหน้า" รอบครูอาจารย์, การสัมมนาครูอาจารย์, การปฏิบัติธรรมครู เป็นต้น
 
        "โครงการฟื้นฟูศึลธรรมโลก" ได้เริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้จากภาคทฤษฎีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ต้นแบบที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ และคนรอบข้างด้วยตนเอง แล้วนำมาบันทึกในสมุดบันทึกความดี
 
        สมุดบันทึกความดี สื่อกลางที่จะเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ในโรงเรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ที่จะช่วยประคับประคองเยาวชนของชาติให้เติบโตอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
 
        ชมรมพุทธศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์รวมเยาวชน ผู้เป็นแสงสว่างในการทำความดี เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีแนวทางและกำลังใจในการสร้างความดี เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมตนเอง ผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู, ค่ายคุณธรรม, จัดตักบาตร, สวดมนต์, นั่งสมาธิ ฯลฯ โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และศิษย์เก่าชมรมพุทธฯ จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 
        โครงการอบรมศีลธรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อความเหมาะสมกับวัย และความต้องการของเยาวชน จึงได้จัดโครงการในรูปแบบต่างๆ เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ Moral Youth Training Program สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างกลุ่มเยาวชนต้นแบบในสถานศึกษาของตนได้ หลังการอบรมจะมีการติดตามและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
 
        โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่ความเป็นผู้นำ Leadership Training Program สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะได้เรียนรู้ศิลปะของการเป็นผู้นำ เช่น เทคนิคการจูงใจคน, การพัฒนาบุคคลิกภาพ, การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ และสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ออกมาใช้ในทางสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
โครงการเรียนรู้สมาธิกับธรรมชาติ Natural Meditation Camp สำหรับนิสิตนักศึกษา จัดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดทั้งปี มีการฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างง่ายๆ พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติสำหรับการพักผ่อนใจอย่างแท้จริง

        จากนั้นการตอบปัญหาะรรมะ "ทางก้าวหน้า" ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของชมรมพุทธฯ