แบบเสนอโครงการวิชางานทดลองเครื่องกล 3101-2003   ปีการศึกษา 2551

 สว่านแท่นและเครื่องล้างหัวเทียน

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  อาชีวศึกษานครนายก   กระทรวงศึกษาธิการ

แบบเสนอโครงการวิชางานทดลองเครื่องกล 3101-2003   ปีการศึกษา 2551

 

 1. ชื่อโครงการ  สว่านแท่นและเครื่องล้างหัวเทียน

2. คณะผู้ดำเนินงาน

            1.นายทัศน์ชัย  กลิ่นไกล              รหัสประจำตัว   5131011204          ปวส.1

            2.นายสุวิทย์  มิดดี้                      รหัสประจำตัว   5131011207          ปวส.1

            3.นายรุ่งโรจน์  รสหอม                รหัสประจำตัว  5131011201           ปวส.1

3. ครูที่ปรึกษา

            1.อาจารย์วิจิตร  ขาวขำ

4. ข้อมูลเบื้องต้น

            .......... เป็นโครงงานใหม่

            ... .. โครงการพัฒนาปรับปรุง

5. ที่มาของแนวความคิด/เหตุผลการคิดทำ

            เนื่องจากสว่านแท่นและเครื่องล้างหัวเทียน เกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้ ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงสว่านแท่นและเครื่องล้างหัวเทียน ให้ใช้งานได้ตามความต้องการเพื่อที่จะนำไปใช้งานและเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป

6. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานอาชีพ

            1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงสว่านแท่นและเครื่องล้างหัวเทียนให้ใช้งานได้

            2.เพื่อทำงานกันอย่างเป็นหมู่คณะ

7. เป้าหมายในการดำเนินโครงงานอาชีพ

            1.ได้เครื่องล้างหัวเทียนที่สมบูรณ์และใช้งานได้  1 เครื่อง

            2. ได้สว่านแท่นที่สมบูรณ์และใช้งานได้  1  เครื่อง

 8.วิธีการดำเนินงาน

 

กิจกรรม

ตุลาคม

2551

พฤศจิกายน 2551

ธันวาคม

2551

มกราคม

2552

ก.พ.

2552

หมายเหตุ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

 

1.ศึกษาหลักการเบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เสนอหัวข้อโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ทดสอบการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.แก้ไขข้อบกพร่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.สรุปอภิปราย และข้อเสนอแนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.ระยะเวลาดำเนินการ

                9.1. ใช้เวลาดำเนินการ4 เดือน         

                9.2. สถานที่วิชาสาขางานยานยนต์

 10. งบประมาณและทรัพยากร 

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ลำดับที่

รายการ

จำนวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

ปลั๊กหัวเทียน

1

50

50

-

2

ผ้าเทปพันสายไฟ

1

10

10

-

3

อื่นๆ

-

-

100

-

รวมทั้งสินเป็นเงิน 160 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     11.1. ได้เครื่องล้างหัวเทียนที่สมบูรณ์และใช้งานได้  1 เครื่อง

     11.2   ได้สว่านแท่นที่สมบูรณ์และใช้งานได้  1  เครื่อง

 ลงชื่อ...............................................หัวหน้าโครงการ

                                   (..............................................)

            ลงชื่อ...............................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

                                   (.............................................)

       ลงชื่อ..........................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

                                 (..............................................)

ความเห็นหัวหน้าสาขางานยานยนต์และคณะวิชาสาขาเครื่องกล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 ลงชื่อ..........................................

(นายวิจิตร  ขาวขำ)

 

 

 

 สรุปบทที่  1  เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนแล้วทำให้เกิดการลุกไหม้ ให้พลังงานความร้อนออกมาซึ่งพลังงานความร้อนที่ให้ออกมาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเชื้อเพลิงจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด

 • 1. เชื้อเพลิงแข็ง คือ เชื้อเพลิงที่มีสภาพเป็นของแข็งเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิปกติได้แก่ ถ่านหิน ไม้ และเศษวัชพืชต่าง
 • 2. เชื้อเพลิงเหลว คือ เชื้อเพลิงที่มีสภาพเป้นของเหลวเมื่ออยู่ในสภาวะอุณภูมิปกติได้แก่ น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ และน้ำมันแร่
 • 3. เชื้อเพลิงแก๊ส คือ เชื้อเพลิงที่มีสภาพเป็นแก๊สเมื่ออยู่ในสภาวะอุณภูมิปกติ ได้แก่ แก๊สธรรมชาติและแก๊สอื่นๆ ที่ได้จากการผลิต

 สรุปบทที่ 2 สารหล่อลื่น

สารหล่อลื่น (lubricant)  เป็นสารหรือวัสดุที่ใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลต่าง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของของแข้งที่บดละเอียดเป็นผงของเหลว แต่สารหล่อลื่นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางจะอยู่ในลักษณะที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น

หน้าที่ของสารหล่อลื่น

 • 1. ช่วยหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอของชิ้นส่วน
 • 2. ช่วยในการระบายความร้อน
 • 3. ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
 • 4. ช่วยในการกระจายความสกปรก

 สรุปบทที่ 3 จาระบี

จาระบีเป็นสารหล่อลื่นชนิดหนึ่งที่ใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวเหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่นในที่ที่ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถให้การหล่อลื่นได้โดยสมบรูณ์

ส่วนประกอบของจาระบี

 • 1. น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
 • 2. สารอุ้มน้ำมัน
 • 3. สารเพิ่มคุณภาพ

คุณสมบัติต่าง ๆ ของจาระบี

 • 1. ความต้านทานการชะน้ำ
 • 2. การแยกตัวของน้ำมัน
 • 3. ความคงทนต่อแรงเฉือน
 • 4. ความอ่อนแข็งของจาระบี
 • 5. จุดหยด

 

 


 

สรุปบทที่ 4  คุณสมบัติของของไหล 

ของไหลเป็นสสารที่สามารถไหลได้โดยมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ซึ่งการไหลของของไหลจะไหลตามน้ำหนักของตัวมันเอง

สมบัติของของไหล

            1.ความหนาแน่น

            2.น้ำหนักจำเพาะ

            3.ปริมาตรจำเพาะ

            4.ความถ่วงจำเพาะ

            5.องศาเอพีไอ

ลักษณะการไหลของของไหล

            1.การไหลแบบสม่ำเสมอ

            2.การไหลแบบไม่สม่ำเสมอ

            3.การไหลแบบราบเรียบ

            4.การไหลแบบปั่นป่วน

            5.การไหลในทิศทางเดียวกัน

            6.การไหลแบบสองทิศทาง

            7.การไหลแบบสามทิศทาง

 

สรุปบทที่ 5 การวัดอัตราการไหลโดยใช้ Venturi Meter 

Venturi Meter   เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของของไหลโดยอาศัยหลักการ คือ เมื่อของไหลไหลผ่านคอคอดของ Venturi Meter   จะทำให้ความดันลดลงเป็นอัตราส่วนกับอัตราการไหลของของไหล

 

สรุปบทที่ 6 การวัดอัตราการไหลโดยใช้ Orifices Meter

 ลักษณะของ  Orifices Meter

            ลักษณะของ  Orifices Meter   จะประกอบด้วยแผ่นราบบางที่วางกั้นทางไหลของของไหล ตรงกลางเจาะรูที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกับจุดศูนย์กลางของท่อ ขอบรูจะคมและการติดตั้งจะใช้ขอบคมอยู่สวนทางกับกระแสการไหลของของไหล

            การผ่านของกระแสผ่าน Orifices Meter จะตรงกับ   Venturi Meter   คือส่วนคอดที่สุดของลำของไหลจะเกิดขึ้นหลังที่ของไหลไหลผ่าน   Orifices Meter   ไปแล้ว ซึ่งส่วนที่คอดที่สุดเรียกว่า   Vena Contracta

หลักการการวัดอัตราการไหล โดยใช้  Orifices Meter   

            การวัดอัตราการไหลโดยใช้   Orifices Meter   ใช้หลักการเดียวกับ   Venturi Meter    คือ หลักการเปลี่ยนแปลงความดันที่เป็นอัตราส่วนกับปริมาณการไหลของของไหล