ความรู้เกี่ยวกับกิจการ

ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายต้องศึกษา

     ความรู้เกี่ยวกับกิจการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการทำงานของพนักงาน พนักงานขายที่มีความรู้ดีก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดไปยังลูดค้าได้ดีอีกด้วย ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายจะต้องทำรกศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของกิจการ

- ผู้ก่อตั้งกิจการคือใคร
- กิจการก่อตั้งเมื่อใด
- กิจการมีผลิตภัณฑ์ใดจำหน่ายบ้าง
- กิจการดำเนินกิจกรรมใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- กิจการมีสาขาอยู่ที่ใดบ้าง

2. ลักษณะของกิจการ

- กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว
- ห้างหุ้นส่วน
     - ห้างหุ้นส่วนสามัญ
     - ห้างหุ้นส่ววนจำกัด
- บริษัทจำกัด
- สหกรณ์
- รัฐวิสาหกิจ

3. ลักษณะของการจัดองค์กร

- โครงสร้างของกิจการ
     - โครงสร้างองค์กรแบบหลัก
     - โครงสร้างองค์กรแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา
- นโยบายของกิจการ
     - นโยบายหลัก
     - นโยบายด้านการตลาด
     - นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่งขัน
     - นโยบายเกี่ยวกับลูกค้า
- กฎระเบียบของกิจการ พนักงานขายทุกคนต้องปฏิบัติตาม
     - พนักงานขายทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาดเสมอขณะปฏิติหน้าที่
     - ไม่รับสิ่งของวจากลูกค้าหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า
     - ไม่ดื่มเครื่องดิ่มมึนเมาต่อหน้าลูกค้า
     - ต้องพูดจาไพเราะ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
     - ไม่นำความลับของกิจการไปบอกดับคู่แข่งขัน ฯลฯ

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ กิจการแต่ละแห่งจะมีลักษณะการประกอบธุรกิจทีทแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

4.1 ธุรกิจทำหน้าที่ผลิตหรือแปรรูป
4.2 ธุรกิจที่ทำหน่าที่จัดหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงานหริอแหล่งผลิต
4.3 ธุรกิจที่ทำหน้าที่ขายบริการ เช่น ประกัน

แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ

1. รายงานเอกสาร
2. บุคคล
- ผู้บังคับบัญชา
- เพื่อนร่วมงาน
- ลูกค้า
3. สื่อมวลชน

ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับกจิการ

1. สร้างความจงรักภักดี
2. สร้างความเชื่อมั่น
3. สร้างขวัญและกำลังใจ
4. เกิดความสำเร็จในงานขาย

สรุปสาระสำคัญ

ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายต้องศึกษา
1. ประวัติความเป็นมาของกิจการ
2. ลักษณะของกิจการ
3. ลักษณะขององค์กร
-โครงสร้างของบกิจการ     - กฎระเบียบของกิจการ
- นโยบายของกิจการ        - ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ
1.รายงานเอกสาร
2. บุคคล
- ผู้บังคับบัญชา
- เพื่อนร่วมงาน
- ลูกค้า
3.สื่อมวลชน
ประโยชน์ของความรู้เกี่ยวกกับกิจการ
1. สร้างควางรักภักดี                  2. สร้างความเชื่อมั่น
3. สร้างขวัญและกำลังใจ            3. เกิดความสำเร็จในงานขาย