แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   Vocabulary                                      วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101

เรื่อง   Broken typewriter                                                จำนวน   1 ชั่วโมง

 

มาตรฐานการเรียนรู้   ต. 2.2.1 ต. 2.2.2 ต. 2.2.3   ต. 2.2.4 ต. 2.2.5 

1. สาระสำคัญ 

          การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีนั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ คำศัพท์  เพราะจะทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เข้าใจและง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และศึกษาขั้นสูงต่อไป

           

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

            2.1 จุดประสงค์ปลายทาง    อ่านเขียน และบอกความหมายคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง

                       

            2.2 จุดประสงค์นำทาง     

                        2.2.1 ปฏิบัติตนตามกติกาในการทำงานกลุ่มได้

                   2.2.2 ใช้  Dictionary ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว

                   2.2.3 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

                   2.2.3 อ่านเขียน และบอกความหมายคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง
                

3. สาระการเรียนรู้        Vocabulary   (nouns and adjective)

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

            4.1  ครูนำใบงานที่นักเรียนต้องร่วมกันทำให้นักเรียนดู หน้าชั้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และแจ้งว่าเราจะมาเรียนคำศัพท์ผ่านการเล่นเกมสนุก ๆ ในใบงานกัน

          4.2  ตัวแทนนักเรียนแจกบัตรคำให้เพื่อน ๆ คนละ 1 ใบ ครูให้เวลา  2 - 3  นาที  เพื่อฝึกอ่านคำศัพท์ที่ตนได้และหาความหมาย ทุกคนต้องอ่านคำศัพท์จากบัตรคำของตนเองให้เพื่อนฟังด้วยเสียงดังฟังชัด และบอกความหมายของคำศัพท์ด้วย จนครบทุกคน

                  ถ้านักเรียนมีปัญหาในการอ่านและบอกความหมาย ครูและเพื่อนคนอื่น ๆ คอยช่วยเหลือได้

          4.3  จากบัตรคำที่นักเรียนได้ไป   ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามประเภทของคำศัพท์ที่ได้จะได้

10 กลุ่ม ๆ ละ4-5 คน  แต่ละกลุ่มคละนักเรียนตามความสามารถ เช่นกลุ่มcolor, animal , thing ครูนักเรียนร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง

          4.4 ครูแนะนำเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม การทำกิจกรรมร่วมกัน ควรยึดคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานด้วย

          4.5 ตัวแทนนักเรียนแจกใบงานให้ทุกกลุ่มๆ ละ 3 แผ่น เรื่อง Broken typewriter , Use typewriter , Here comes the R แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและทำใบงานโดยใช้ Dictionary ประกอบการค้นคว้า

          4.6  จากใบงาน ครู นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและออกเสียงคำศัพท์ทั้งหมดตามครู

          4.7  นักเรียนทุกคนในกลุ่มทำแบบทดสอบ (Test) เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

          4.8  ตรวจคำตอบของผู้เรียนแล้ว นำคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม

กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด (ในกรณีที่แต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันให้ใช้คะแนนเฉลี่ยแทนคะแนนรวม)

จะได้รับคำชมเชย และนำผลงานไปติดที่บอร์ดของห้องเรียน

          4.9 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกเกี่ยวกับคำศัพท์กลุ่มละ 1 ใบและให้นำมาให้เพื่อน ๆ ในห้องทดลองทำ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  และร่วมประเมินงานของเพื่อนกันในชั่วโมงต่อไป

 

5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้        

            5.1  Dictionary

                   5.2  Picture  Dictionary

                   5.3  ห้องสมุด

          5.4  Internet

          5.5 บัตรคำ

          5.6 ใบงาน

 

 6. การวัดผลและประเมินผล

            6.1  การวัดผล

          6.1.1 วิธีวัดผล

                        1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน

                   2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

                             3) วัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

                        4) ตรวจแบบทดสอบ

                   5) ตรวจชิ้นงาน

          6.1.2 เครื่องมือวัดผล

                        1) แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน

                   2) แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมการการเรียน

                   3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

                   4) แบบทดสอบ

                   5) แบบประเมินชิ้นงาน

6.2 การประเมินผล

            เกณฑ์การประเมินตามแบบการประเมิน

          นักเรียนตอบคำถามได้ 7 ข้อ จาก 10 ข้อจึงผ่านเกณฑ์

          นักเรียนตอบคำถามได้ 4-6 ข้อ พอใช้

          นักเรียนตอบคำถามได้ต่ำกว่า 4 ข้อ ต้องปรับปรุง

 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ

          นักเรียนควรหากิจกรรมหรือใบงานจากที่ต่าง ๆ ในเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ เรื่องสั้นบ่อยๆ เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนและทบทวนคำศัพท์ ให้เป็นประจำสม่ำเสมอ

 

8. บันทึกหลังการสอน

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………                                                                                 

                                                                       

                                                                      

                                                                       ลงชื่อ                                              ผู้สอน

                                                                       (นายพงศพิชิต  อยู่จันทร์)

                                                       วันที่.........เดือน.............................พ.ศ....................

 

 

ที่มา : http://www.photha.ac.th/turakakd/wr/pongpichit_pan.doc