การทำงานทุกอย่างก็มักจะเกิดปัญหาขึ้นไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะค่ะ การบริหารสถานศึกษาก็เช่นเดียวกับดังที่ปรากฏในงานวิจัย เรื่อง ปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ

 

         วัตถุประสงค์การวิจัย

      เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดสมุทรปราการ

 

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

      ผู้บริหารโรงเรียน  ได้แก่  ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ครูใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 41 คน จาก 41 โรงเรียน

 

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

      เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 

            สรุปผลการวิจัย

      ผลการวิจัยปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน  จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้

  1. ปัญหาการบริหารวิชาการ

         ปัญหาที่พบคือ  ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน  บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

  1.  ปัญหาการบริหารงบประมาณ

          ปัญหาที่พบคือ  การตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินและการดำเนินงานของกิจกรรม  การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง  และการรวบรวมหารายได้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม

  1.   ปัญหาการบริหารบุคคล

          ปัญหาที่พบคือ  การคัดสรรครูเพื่อความเหมาะสมกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ  การกำหนดตำแหน่งตามภาระงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  1.    ปัญหาการบริหารงานทั่วไป

          ปัญหาที่พบคือ  การดำเนินงานด้านธุรการไม่รวดเร็ว  ไม่ประหยัด  และไม่คุ้มค่า  การวางแผนประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  โดยชุมชนองค์กรต่างๆไม่มีส่วนร่วม

 

ที่มา  บุญพร้อม  สุดใจ  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์