นิ่มได้ไปอ่านผลการวัยการพัฒนาแผนการจัดประสบการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งมีดังนี้ค่ะ

 

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อมือกับตา

ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซลล์ ได้แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว พฤติกรรมด้านการปรับตัว พฤติกรรมทางด้านภาษา  พฤติกรรมด้านการปรับตัว พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตัวและสังคม ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก กีเซลล์พบว่า  ก่อนที่บุคคลจะทำกิจกรรมง่ายๆ ได้ เช่น การหยิบอาหารใส่ปากได้นั้น มีการเรียนรู้หลายขั้น ขั้นแรกทารกใช้มือตะปบ ขั้นต่อมาใช้มือจับของด้วยมือ 4 นิ้วติดกันกับฝ่ามือโดยเริ่มใช้ฝ่ามือตอนใกล้สันมือ ต่อมาจะเลื่อนไปใช้กลางใจมือ หลังจากนั้นใช้หัวแม่มือเลื่อนมาช่วยจับ ขั้นสุดท้ายคือ การหยิบของด้วยหัวแม่มือกับปลายนิ้ว

วิธีฝึกความพร้อมทางการใช้กล้ามเนื้อเป็น 3 แบบ คือ

1.       ฝึกกล้ามเนื้อและฝึกการบังคับเครื่องมือที่ใช้เขียนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กของมือด้วยการเล่นต่างๆ เช่น เล่นโทรศัพท์ จัดโต๊ะ เปลี่ยนเสื้อตุ๊กตา ตัดกระดาษด้วยกรรไกร เขียนภาพด้วยนิ้วมือ ปั้นดินเหนียว ถักสาน และการใช้ชอล์กเขียนบนกระดานดำ หรือใช้สีเทียนในกระดาษแผ่นใหญ่ๆ   

2.       เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษา ฝึกแบบนี้เชื่อว่าเป็นการหาประโยชน์ที่ไม่ได้ให้เด็กเรียนเขียนก่อนที่จะสามารถอธิบายให้เขาคิดได้ เด็กเริ่มเรียนต้องมีประสบการณ์อย่างมากเพื่อที่จะสามารถแสดงความคิดด้วยตนเองได้ เมื่อเด็กฟังเรื่องราวต่างๆ เขาจะต้องได้รับการกระตุ้นให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี

3.       ให้การฝึกฝนเกี่ยวกับพื้นฐานในการเขียนโดยตรง เริ่มแรกใช้เขียนบนกระดานดำก่อนเพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เข้าใจรูปร่างตัวอักษรที่แท้จริง และรู้จักวิธีเขียน เด็กจะได้รับการเขียนวงกลมเป็นอันดับแรกๆ โดยมีการกำหนดทิศทางที่เริ่มต้นให้ เช่น เขียนรูปนาฬิกา ขนมกลมๆ ลูกบอล ฟองสบู่ เป็นต้น ต่อจากนั้นก็เชื่อมโยงวงกลมกับเส้นตรงเช่น ให้วาดภาพเกวียนวงล้อ เป็นต้น

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจากระดับก่อนวัยเรียน นักเรียนจะต้องได้รับการฝึก การใช้กล้ามเนื้อกับตา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในชั้นประถมศึกษามีแบบฝึกเหมาะสม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา พร้อมทั้งศึกษาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาของนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 โรงเรียนห้วยกุ่มจำนวน 20 คน

 

ผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านของนักเรียนแต่ละคนโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และนักเรียนที่ได้รับการฝึกจากแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตามีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นก่อนการได้รับการฝึก

 

สรุปได้ว่า แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือสามารถส่งเสริมและเสริมสร้างให้กับเด็กได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพได้จริง สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้

 

ถ้าเพื่อนๆ สนใจผลวิจัยการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การณ์แบบบูรณาการและแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก็สามารมือกับตาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก็สามารถไปค้นคว้าได้ที่หอสมุดแห่งชาติ ชั้น 5 ได้นะคะ

 

แหล่งข้อมูล : นุชมณี เติมผล.การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การณ์แบบบูรณาการและแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2547.