องค์ประกอบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งถูกพัฒนาให้ใช้งานร่วมกันจนกลายมาเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต (Internet)
        ระบบคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อการบันทึก การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
             1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Device) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ เรียกว่า ซีพียู (CPU) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) และอุปกรณ์ที่แสดงผล (Output Device)
            2 ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานในส่วนของฮาร์ดแวร์
        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง ส่วนของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการรับ-ส่งสารสนเทศ ที่เป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ สื่อกลางที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสื่อกลางให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลกันได้
        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจเป็นเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) คือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร หรือ เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกองค์กร อื่น ๆ ซึ่งก็คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

http://www.ge4030itfs.th.gs/web-g/e4030itfs/dream/section1_1.htm

 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงานการจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคลไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับกลุ่มหรือระดับองค์การไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีกรวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ คือ
1. ฮาร์ดแวร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจ(Scanner)

2. ซอฟต์แวร์

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการที่สองซึ่งก็คือลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งานลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น  โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย

3. ข้อมูล

ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ การเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิดข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องมีการตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์การข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4. บุคลากร

บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบสำคัญ ใน ความสำเร็จของระบบสารสนเทศบุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามต้องการ

 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้ว ขณะที่ใช้งานก็จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น การบันทึกข้อมูล การประมวลผล การปฏิบัติงานเมื่อเครื่องชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย และ การทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน

 eclassnet.kku.ac.th/etraining/file/1087450326-mayreport.doc

องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ 2.ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน

3.ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

4.เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร

5.กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ

6. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ

chanitnunkul.blogth.com/.../%3C%25LinkURL%25%3E

     จากข้อความที่นำมาอ้างอิงในเบื้องต้นทำให้เราเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหมายถึง สิ่งที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยสิ่งต่างๆช่วยในการจัดเก็บ ซึ่งก็ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น เราจึงควรทราบถึงความสำคัญขององค์ประกอบในแต่ละส่วน เพื่อจะได้นำมาใช้ให้ถูกวิธีและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

..........ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว  ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว..........